Input:

40/1959 Sb., Vyhláška o Úmluvě o zřízení Mezinárodní organizace pro legální metronomii Garance

č. 40/1959 Sb., Vyhláška o Úmluvě o zřízení Mezinárodní organizace pro legální metronomii
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 26. června 1959
o Úmluvě o zřízení Mezinárodní organizace pro legální metronomii
Na Mezinárodní konferenci o legální metronomii byla dne 12. října 1955 v Paříži sjednána Mezinárodní úmluva o legální metronomii, která podle svého článku 34 nabyla účinnosti dnem 28. května 1958. Za Československou republiku byla podepsána dne 27. prosince 1955.
Vláda schválila Úmluvu dne 21. prosince 1955 a president republiky ji ratifikoval dne 27. října 1956.
Kromě Československé republiky tuto Úmluvu ratifikovaly tyto státy: Dánsko, Finsko, Francie, Indie, Jugoslávie, Maďarsko, Monaco, Norsko, Polsko, Rakousko, Svaz sovětských socialistických republik, Španělsko a Švýcarsko.
K Úmluvě přistoupily Bulharsko a Itálie. Český překlad Úmluvy se uveřejňuje v Příloze Sbírky zákonů.1)
 
David v.r.
 
Příloha vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 40/1959 Sb.
o Úmluvě o zřízení Mezinárodní organizace pro legální metronomii
ÚMLUVA
o zřízení Mezinárodní organizace pro legální metronomii
Smluvní státy této Úmluvy, přejíce si vyřešit na mezinárodní základně technické a správní věci vyplývající z používání měřicích přístrojů a vědomy si důležitosti koordinaci svého úsilí o dosažení tohoto cíle, se dohodly, že založí Mezinárodní organizaci pro legální metronomii, jež je definována takto:
Hlava první
Účel organizace
Článek I
Zřizuje se Mezinárodní organizace pro legální metronomii. Tato organizace má za úkol:
1. založit dokumentační a informační středisko:
-  na jedné straně o různých národních službách zabývajících se ověřováním a kontrolou měřicích přístrojů, jež jsou nebo mohou být podrobeny zákonné úpravě;
-  na druhé straně o výše uvedených měřících přístrojích z hlediska jejich pojetí, konstrukce a používání;
2. překládat a vydávat texty právních předpisů o měřicích přístrojích a jejich používání, platné v různých státech, se všemi vysvětlivkami založenými na ústavním a správním právu těchto států, které jsou nutné k dokonalému pochopení těchto předpisů;
3. vymezit všeobecné zásady legální metronomie;
4. zkoumat za účelem sjednocení metod a pravidel otázky legální metronomie povahy zákonodárné a správní, na jejichž řešení je mezinárodní zájem;
5. vypracovat vzor návrhu zákona a pravidel, týkajících se měřicích přístrojů a jejich používání;
6. vypracovat návrh věcného organizování vzoru služby, mající za úkol ověřování a kontrolu měřicích přístrojů;
7. určit znaky a vlastnosti nutné a dostačující, jež mají mít měřicí přístroje, aby mohly být schváleny členskými státy a aby jejich užití mohlo být doporučeno na mezinárodním poli;
8. podporovat styky mezi úřady pro míry a váhy a ostatními orgány pověřenými legální metronomií v každém z členských států Organizace.
Hlava druhá
Ústava Organizace
Článek II
Členy Organizace jsou členské státy této Úmluvy.
Článek III
Organizace zahrnuje: Mezinárodní konferenci pro legální metronomii, Mezinárodní výbor pro legální metronomii, Mezinárodní úřad pro legální metronomii, o nichž je jednáno dále.
Mezinárodní konference pro legální metronomii
Článek