Input:

40/1958 Sb., Zákon o úpravě důchodů některých odsouzených osob, platné do 31.7.1965 Archiv

č. 40/1958 Sb., Zákon o úpravě důchodů některých odsouzených osob, platné do 31.7.1965
[zrušeno č. 59/1965 Sb.]
ZÁKON
ze dne 3. července 1958
o úpravě důchodů některých odsouzených osob
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
(1) Osobám, pravomocně odsouzeným k trestu přísnějšímu než trest odnětí svobody v trvání dvou let pro úmyslný trestný čin proti republice uvedený v hlavě I trestního zákona, pro úmyslný trestný čin hospodářský uvedený v hlavě II téhož zákona, pro úmyslný trestný čin proti majetku v socialistickém vlastnictví nebo pro trestný čin podle zákona na ochranu míru anebo pro obdobné trestné činy podle zákonů dříve platných, může komise sociálního zabezpečení rady okresního národního výboru (dále jen „komise“) snížit a ve zvláště závažných případech odejmout důchod z důchodového zabezpečení (zaopatření, pojištění).
(2) Komise může též snížit nebo odejmout důchod pozůstalým po osobách uvedených v odstavci 1.
§ 2
Jestliže při vzniku nároku na důchod již uplynula doba deseti let od výkonu trestu, jeho prominutí nebo od promlčení jeho výkonu, nelze důchod snížit ani odejmout. Lze však snížit nebo odejmout důchod, který byl přiznán před účinností tohoto zákona.
§ 3
Komise může osobám, kterým byl důchod snížen nebo odňat, snížení nebo odnětí důchodu zcela nebo zčásti prominout a přiznat důchod až do plné zákonné výměry, jestliže svou prací pro společnost prokázaly snahu trestný čin odčinit nebo svědčí-li pro to jiné důvody hodné zvláštního zřetele.
§ 4
Osobám pravomocně odsouzeným podle dřívějších