Input:

č. 40/1958 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 40/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
Ľudový súd môže rozhodnúť vecne o potvrdení príkazu na vypratanie podľa § 43 ods. 3, § 44 zák. č. 67/1956 Zb. o hospodárení s bytmi, až keď zistí, že proti príkazu na vypratenie nebolo včas podané odvolanie alebo že včas podanému odvolaniu nebolo vyhovené (§ 45 ods. 1 správneho poriadku vl. nar. č. 20/1955 Zb.).
Z dosahu ustanovenia § 57 zák. č. 67/1956 Zb. nemožno vylučovať prípady, v ktorých by išlo o nápravu zrejme nezákonných rozhodnutí výkonného orgánu miestného národného výboru, keď bol byt užívateľovi pridelený s porušením výslovných ustanovení o prideľovaní bytov. Tu nie je potom rozhodné ani to, že došlo k porušeniu týchto ustanovení výlučne zo strany výkonného orgánu národného výboru.
Užívateľ bytu, ktorý sa nasťahoval do bytu mu prideleného skôr, ako bolo rozhodnuté o odvolaní podanom proti výmeru o pridelení bytu, získal byt protiprávne v zmysle § 57 zák. č. 67/ 1956 Zb.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 14. novembra 1957, Cz 577/57.)
Bytový odbor rady Miestneho národného výboru vo Zvolene pridelil rozhodnutím z 26. januára 1957 Jánovi B. ml. byt o 2 izbách a kuchyni v prízemí domu č. 19 vo Zvolene, ktorý je vlastníctvom jeho otca Jána B. st.
Odbor miestneho hospodárstva rady Okresného národného výboru vo Zvolene na odvolanie Krajskej hygienicko-epidemiologic- kej stanice v Banskej Bystrici zrušil rozhodnutím zo 14. februára 1957 toto pridelenie bytu v plnom rozsahu s odôvodnením, že miestnosti boli už rozhodnutím Okresného národného výboru vo Zvolene z 8. augusta 1950 pridelené podľa zákona č. 111/1950 Zb., o hospodárení s niektorými miestnosťami, právnemu predchodcovi odvolateľa ako miestnosti prevádzkové a nemôžu byť teda prideľované ako obytné miestnosti podľa zákona o hospodárení s bytmi.
Na základe tohoto zrušujúceho rozhodnutia okresného národného výboru vydal bytový odbor rady Miestného národného výboru vo Zvolene dňa 4. marca 1957 príkaz na vypratanie Jána B. ml.
Ľudový súd vo Zvolene, ktorému bol uvedený príkaz na vypratanie podľa § 43 ods. 3 zák. č. 67/1956 Zb., o hospodárení s bytmi, zaslaný miestnym národným výborom na potvrdenie, zrušil tento príkaz. V odôvodnení uviedol, že nebolo zistené, že by k prideleniu bytu došlo na podklade nesprávnych alebo neúplných údajov Jána-B. ml. a že preto nie je odôvodnený predpoklad bytového odboru, že užívateľ získal byt protiprávne spôsobom uvedeným v ystanovení § 57 zák. č. 67/1956 Zb.
Najvyšší súd rozhodol v dôsledku sťažnosti pre porušenie zákona podanej generálnym prokurátorom, že uvedeným uznesením Ľudového súdu vo Zvolene bol porušený zákon.
Odôvodnenie:
Týmto rozhodnutím a v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon, a to predovšetkým v ustanovení § 43 zák. č. 67/ 1956 Zb., § 141 ods. 2 vyhl. č. 57/1957 Ú. 1.
Zo spisu bytového odboru miestneho národného výboru, ktorý bol zaslaný ľudovému súdu so žiadosťou o potvrdenie príkazu na vypratanie, nebolo predovšetkým zrejmé, či a kedy bol príkaz na vypratanie doručený Jánovi B. ml. Predpokladom toho, aby súd mohol rozhodnúť podľa § 43 ods. 3 a § 44 zák. č. 67/1956 Zb. o potvrdení príkazu na vypratanie je, že sú splnené podmienky uvedené y § 45 ods. 1 správneho poriadku vl. nar. č. 20/1955 Zb.,