Input:

č. 40/1954 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 40/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
časové poslednou podmienkou vzniku nároku na výbavné je uzavretie manželstva; preto už v tom čase musí byť splnená základná podmienka nároku podľa § 61 ods. 1 zákona o národnom poistení.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 10. novembra 1953, Cz 360/53.)
Navrhovateľ sa 18. októbra 1952 oženil a žiadal vyplatenie výbavného. Nositeľ nár. poistenia jeho nárok zamietol, lebo nesplnil základnú podmienku podľa § 61 zák. č. 99/1948 Zb. o národnom poistení, keďže v roku 1948 získal len 124 príspevkových dní, v roku 1949 365 dní, v roku 1950 len 60 dní, v roku 1951 žiaden deň a v roku 1952 spolu 284 dní, teda úhrnom len 833 príspevkových dní.
Ľudový súd v Bratislave priznal navrhovateľovi výbavné; zistil totiž, že navrhovateľ bol v roku 1948 poistený od 11. januára do 31. decembra, z toho však do 29. augusta 1948 len nemocensky, lebo len 30. augusta 1948 sa stal 16ročným a osoby mladšie 16 rokov boly podľa zák. č. 221/1924 Zb. z dôchodkového poistenia vylúčené [§ 6 písm. e) cit. zák.], teda spolu 124 dní, v roku 1949 365 dní, v roku 1950 306 dní, v roku 1951 spolu 305 dní a v roku 1952 spolu 284 dní, teda úhrnom 1.384 príspevkových dní; k týmto vraj treba patrné ešte pripočítať ďalších 60 dní za rok 1950, ktoré sú uvedené vo výkaze o priebehu poistenia, takže do úplného počtu pre splnenie základnej podmienky podľa § 61 zákona o národnom poistení potrebných 1.460 príspevkových dní chýba len 16 dní, ktoré sú vraj kryté poistením navrhovateľa v čase, keď podľa § 6 písm. e) zák. č. 221/1924 Zb. bol z dôchodkového poistenia vylúčený, keďže zákon o národnom poistení nemá podobné obmedzujúce ustanovenie, a to tým viac, že navrhovateľ po uzavretí manželstva bol ďalej poistený, takže v čase vynesenia rozsudku bola základná podmienka podľa § 61 zákona o nár. poistení splnená.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom, že rozsudkom ľudového súdu bol porušený zákon.
Z odôvodnenia:
Podľa § 90 ods. 1 zák. o nár. poistení nárok na dávku dôchodkového poistenia vzniká splnením časové poslednej podmienky nároku (nápad dávky). Pre vznik nároku na dávky uvedené v § 60 ods. 1 písm. a) až g) cit. zák. je predovšetkým treba, aby poistenec bol v posledných 5 rokoch predo dňom nápadu dávky poistený aspoň 4 roky, t. j. 1 460 dní (tzv. základná podmienka), a na výbavné má podľa § 70 ods. 1 zák. o nár. poistení nárok poistenec, ktorý uzavrie manželstvo. Podľa toho časové poslednou podmienkou vzniku nároku na výbavné je uzavretie manželstva, pričom v tejto chvíli musí byť už splnená základná podmienka nároku podľa § 61 ods. 1 cit. zák. a to buď na základe poistenia za účinnosti zákona o nár. poistení, buď aj s prizretím na príspevkové dni získané v niektorom doterajšom odvetvírverejnoprávneho dôchodkového poistenia, ktoré podľa § 267 ods. 2 zák. o nár. poistení sú postavené na roveň času poistenia podľa tohto zákona. Pritom treba poznamenať, že prichádzajú samozrejme do úvahy len také príspevkové dni podľa doterajšieho verejnoprávneho dôchodkového poistenia, ktoré za takéto boly skutočne aj uznávané.
Podľa toho teda pre posúdenie otázky, či v súdenej veci splnil navrhovatel základnú podmienku, prichádza do úvahy čas