Input:

4/1976 Sb., Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu ve znění vyhlášky č. 98/1966 Sb., platné do 30.6.2000 Archiv

č. 4/1976 Sb.
[zrušeno č. 175/2000 Sb.]
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva dopravy
ze dne 29. ledna 1976
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 98/1968 Sb.
Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 4 odst. 2 a § 8 odst. 1 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách,podle § 392 odst. 3 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a podle § 319 a 508 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.:
Čl. I
Vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 98/1966 Sb. se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 odst. 1 na konci se vypouštějí slova „a vozových zásilek na dráze Dopravního podniku města Ostravy“.
2. V § 7 odst. 1 písm. f) se na začátku vypouští slovo „neobvyklé“ a na konci se vypouští tečka a připojují se slova v závorce „(mimořádné zásilky)“.
3. § 12 odst. 2 se doplňuje ustanovením písm. f), které zní:
„f) číslo jízdenky.“.
4. V § 13 odst. 1 druhé větě se nahrazují slova „Správa dráhy“ slovem „Železnice“.
5. § 16 odst. 7 poslední věta zní:
„Kdo poruší zákaz kouření, zaplatí pokutu Kčs 30,-.“
6. Ve všech ustanoveních vyhlášky č. 132/1964 Sb. ve znění vyhlášky č. 98/1966 Sb. se slova „jídelní a bufetový“ nahrazují slovem „restaurační“.
7. V § 17 odst. 4 se doplňuje větou, která zní:
„V restauračních vozech není dovoleno kouřit. Kdo poruší tento zákaz, zaplatí pokutu Kčs 30,-.“
8. § 18 odst. 2 zní:
„(2) Cestující jsou povinni šetřit dopravní prostředky a zařízení železnice a nesmějí je poškozovat a znečišťovat. Za poškození, znečištění nebo dojde-li znečištěním i k poškození dopravních prostředků popřípadě zařízení železnice, zaplatí cestující pokutu Kčs 30,- a náhradu stanovenou tarifem nebo ve výši nákladů spojených s opravou.“.
9. V § 23 odst. 3 poslední větě se slovo „neprojetou“ nahrazuje slovem „projetou“.
10. § 24 odst. 1 druhá věta zní:
„Zavazadlo se může skládat nejvýše ze tří kusů a váha jednoho kusu nesmí převyšovat váhu 15 kg.“
11. § 30 odst. 1 první věta před středníkem zní:
„Občané mohou prodávat jako spěšninu předměty, které lze snadno nakládat a vykládat a u nichž váha jednoho kusu nepřevyšuje 15 kg;“.
12. § 31 odst. 2 druhá věta zní:
„Části orámované silnými čárami vyplňuje odesílatel, ostatní železnice.“
13. § 33 odst. 3 zní:
„(3) Odesílatel není povinen oznámit zamýšlený podej spěšniny, hodlá-li v témže dni podat k přepravě nejvýše tři spěšniny, z nichž se každá skládá nejvýše ze tří kusů a nepřevyšuje-li váha jednotlivých