Input:

R 4/1964; Řízení před soudem. Zemědělská družstva Garance

č. 4/1964 Sb. rozh.
Spory ze smluv o dodávce zemědělských výrobků mezi výkupní organizací a jednotným zemědělským družstvem, o nichž rozhoduje podle § 12 odst. 1 zák. č. 51/1959 Sb. okresní národní výbor, se rozumí jen spory o uzavření smlouvy a jejich náležitostech (jako rozsahu dodávkových povinností, množství a doby plnění apod.), nikoliv však spory majetkové povahy vzniklé pro nesplnění nebo vadné splnění smlouvy, náhrady škody apod.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 31. května 1963, 6 Cz 21/63).
Okresní soud ve Svitavách odmítl žalobu jednotného zemědělského družstva, kterou se domáhalo na žalované výkupní organizaci zaplacení částky 32 073,60 Kčs, poněvadž prý jde o věc patřící do pravomoci orgánů národních výborů.
Krajský soud v Hradci Králové toto rozhodnutí potvrdil.
Podle shodného názoru obou soudů domáhal se žalobce přiznání příslušné výkupní ceny za dodávku množitelského semene lnu. Dodávka se uskutečnila na podkladě smlouvy z 10. 9. 1960 a rozhodnutí o této věci patří tedy podle § 12 odst. 1 zák. č. 51/1959 Sb. do pravomoci výkonného orgánu okresního národního výboru. Tento orgán rozhoduje podle uvedeného ustanovení, dojde-li mezi výkupní organizací a jednotným zemědělským družstvem ke sporu ze smlouvy o dodávce zemědělských výrobků.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozsudkem obou soudů byl prušen zákon.
Odůvodnění:
Žalující družstvo se domáhalo, jak plyne z jeho žaloby doplacení kupní ceny, a to rozdílu mezi cenou za průmyslové osivo, která mu byla žalovaným vyplacena a vyšší cenou za uznané osivo lnu Šumperského Rekordu. Svůj nárok odůvodnilo tvrzením, že dodalo žalované výkupní organizaci osivo, odpovídající druhé třídě klíčivosti podle čs. státní normy a že ke snížení klíčivosti a k znehodnocení osiva došlo zřejmě vinou žalované nákupní organizace dlouhým skladováním v pytlích. Za pokles klíčivosti, k němuž došlo po převzetí osiva výkupcem, nemůže žalobce odpovídat.
Poněvadž cena sama je stanovena cenovými předpisy a nemůže být proto předmětem sporu, byla v souzené věci sporná jen otázka, zda a čí vinou došlo k znehodnocení osiva, na čemž je ovšem závislá oprávněnost nároku žalujícího JZD na doplacení ceny stanovené za uznané osivo množitelského lnu. Takové spory ryze majetkové