Input:

4/1963 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodách mezi Československou socialistickou republikou a Královstvím dánským, Královstvím norským a Královstvím švédským o vzájemném osvobození leteckých podniků od zdanění Garance

č. 4/1963 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodách mezi Československou socialistickou republikou a Královstvím dánským, Královstvím norským a Královstvím švédským o vzájemném osvobození leteckých podniků od zdanění
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 22. prosince 1962
o dohodách mezi Československou socialistickou republikou a Královstvím dánským, Královstvím norským a Královstvím švédským o vzájemném osvobození leteckých podniků od zdanění
Podle usnesení vlády Československé socialistické republiky ze dne 11. dubna 1962 byly v Praze dne 25. října 1962 výměnou nót uzavřeny dohody mezi Československou socialistickou republikou a Královstvím dánských, Královstvím norským a Královstvím švédským o vzájemném osvobození leteckých podniků od zdanění.
Český překlad nót ministerstva zahraničních věcí Československé socialistické republiky ze dne 25. října 1962, jakož i český překlad nót dánského, norského a švédského vyslanectví téhož data se vyhlašují současně.
 
David v. r.
 
Ministerstvo zahraničních věcí projevuje úctu královskému dánskému vyslanectví a má čest sdělit mu toto:
1. Československá vláda používajíc zmocnění podle § 11 odst. 1 zákona č. 75/1952 Sb. ve znění zákona č. 59/1956 Sb. a podle § 26 odst. 1 zákona č. 145/1961 Sb. prohlašuje s výhradou vzájemnosti, že dánské letecké podniky jsou osvobozeny v Československé socialistické republice od všech daní ze zisku nebo příjmů plynoucích z provozování mezinárodní letecké dopravy, jakož i od daní z majetku.
2. Osvobození podle odstavce 1 se vztahuje rovněž na dánské letecké podniky, které jsou účastníky některého „poolu”, některého společného provozu nebo mezinárodní provozní společnosti.
3. „Provozováním letecké dopravy” se rozumí letecká doprava osob a věcí provozovaná po živnostensku vlastníky, nájemci letadel nebo těmi, kteří mají letadlo v charteru.
4. „Dánskými podniky” se rozumějí letecké podniky, jejichž skutečné vedení je v Dánsku a jež jsou provozovány buď fyzickými osobami dánské státní příslušnosti, které mají trvalé bydliště v Dánsku a nejsou usazeny v Československu, nebo osobami právnickými včetně těch, v nichž má dánský stát účast, které jsou zřízeny podle zákonů platných v Dánsku, anebo dánským státem.
5. Osvobození podle odstavců 1 a 2 se bude vztahovat též na československé daně vyměřované za období před datem tohoto prohlášení.
6. Československá vláda si vyhrazuje právo odvolat toto prohlášení oznámením, které zašle dánské vládě šest měsíců předem; v tomto případě se osvobození bude naposledy vztahovat na československé daně vyměřené za období končící 31. prosincem následujícím bezprostředně po uplynutí této šestiměsíční lhůty.
Ministerstvo zahraničních věcí používá této příležitosti, aby znovu ujistilo královské dánské vyslanectví o své hluboké úctě.
V Praze dne 25. října 1962

Královské dánské vyslanectví Praha
Královské dánské vyslanectví projevuje úctu ministerstvu zahraničních věcí a má čest mu sdělit toto:
1. Dánská vláda, používajíc zmocnění podle čl. 1