Input:

č. 4/1962 Sb. rozh., Garance

č. 4/1962 Sb. rozh.
Promlčení práv, odpovídajících výměnku zřízenému na zemědělské usedlosti.
(Rozhodnutí krajského soudu v Plzni ze dne 6. října 1961; 5 Co 297/61.)
Okresní soud pro Plzeň-jih vyhověl žalobě směřující k náhradě za výměnkové dávky za poslední tři roky. V otázce promlčení práv, odpovídajících zřízení výměnku na zemědělské usedlosti, která byla jádrem sporu, postavil se na stanovisko, že veškerá oprávnění z výměnku zajištěného v pozemkoví knize, se promlčí teprve v deseti letech. K odůvodnění tohoto stanoviska odvolal se soud na ust. § 91 odst. 2 obč. zák. Cit. ustanovení pokládá za normu speciální pro veškerá plnění opětujících se dávek a poněvadž výměnek pravidelně poskytuje oprávněnému takové opětující se dávky, má být posuzován zvlášť základ a zvlášť dávky již splatné. Kromě toho odkázal na rozdíl mezi úvodními slovy prvého a druhého odstavce § 91, kde se mluví v množném čísle o právech, zapsaných v knize pozemkové, kdežto v následujícím odstavci v jednotném čísle o právu, které odpovídá věcnému břemenu. Z tohoto gramatického výkladu vyvodil pak závěr, že při oprávnění z výměnku, které se skládá z řady různých opětujících se nároků, dlužno posuzovat i každý tento nárok zvlášť, takže právo odpovídající věcnému břemenu v takovém případě není ničím jiným, než jednotlivou výměnkovou dávkou, která se stala již splatnou. Proto ve třech letech se promlčují jen jednotlivé výměnkové dávky, kdežto souhrn práv, odpovídajících výměnku, teprve v deseti letech.
Krajský soud v Plzni rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalobu zamítl. V souzené věci po dobu více než tři roky nebyly výměnkové dávky ani poskytovány, ani požadovány a soud dospěl k závěru, že právo z výměnku plynoucí je promlčeno, když se námitky promlčení dovolal z výměnku závazný.
Odůvodnění:
Krajský soud v základní otázce sporu dospívá k závěru, že veškerá práva, odpovídající zřízenému výměnku, se vždy promlčují ve třech letech, a to těchto důvodů:
Výměnek je věcným břemenem podle § 166 obč. zák. To vyplývá jak z ustanovení § 181 a násl. obč. zák. z povahy výměnku i ze zařazení zákonných ustanovení o výměnku do občanského zákoníku. Z tohoto základu je pak nutno vycházet při posuzování otázky promlčení. Podle § 90 obč. zák. trvá doba promlčení 3 léta, nestanoví-li zákon jinak. To znamená, že tu jde o obecnou promlčecí