Input:

č. 4/1958 Sb. rozh. tr., Garance

č. 4/1958 Sb. rozh. tr.
Soud není příslušný rozhodovat o výši nákladů spojených s výkonem trestu odnětí svobody nebo s výkonem vazby, a to ani ve věcech pravomocně skončených před 1. lednem 1957.
Náklady eskorty obviněného z věznice, v níž je ve vazbě, k soudnímu líčení v jeho vlastní trestní věci jsou součástí nákladů spojených s výkonem vazby.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 30. srpna 1957, 6 To 38/57.)
Krajský soud v Olomouci usnesením stanovil výši nákladů trestního řízení zálohovaných státem v trestní věci pravomocně skončené před 1. lednem 1957, včetně nákladů spojených se za- . opatřováním odsouzeného ve vazbě od 3. 9. 1955 do 20. 10. 1956 a včetně cestovních výdajů vzniklých eskortou odsouzeného z věznice, kde byl ve vazbě, k odvolacímu soudu.
Nejvyšší soud ke stížnosti odsouzeného zrušil usnesení krajského soudu ve výroku o výši náhrady nákladů spojených s výkonem vazby a cestovních výdajů.
Z odůvodnění:
Z ustanovení § 170 odst. 1 a § 412 odst. 1 tr. ř., kterými je stanoveno, které orgány jsou příslušné rozhodovat o výši nákladů spojených s výkonem vazby i trestu odnětí svobody, plyne, že soudům vůbec nepřísluší rozhodovat o výši uvedených nákladů, a to ani ve věcech pravomocně skončených před 1. lednem 1957.
Tomuto závěru odpovídá i ustanovení § 404 tr. ř., kde je stanoveno, za jakých podmínek je možno použít při stanovení výše nákladů trestního řízení, a to i nákladů spojených s výkonem vazby či trestu odnětí svobody, předpisů trestního řádu z r. 1950 (zák. č. 87/1950 Sb.) u věcí pravomocně skončených před 1. lednem 1957.
Z