Input:

4/1957 Sb., Vládní nařízení o organisaci filmového podnikání, platné do 9.2.1962 Archiv

č. 4/1957 Sb., Vládní nařízení o organisaci filmového podnikání, platné do 9.2.1962
[zrušeno č. 13/1962 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 16. ledna 1957
o organisaci filmového podnikání.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 3 dekretu č. 50/1945 Sb., o opatřeních v oblasti filmu:
§ 1
Úvodní ustanovení
Z dosavadní organisace Československý státní film, pokud vykonává činnost v českých krajích a obstarává věci celostátní povahy (dovoz a vývoz filmů a styk se zahraničím), zřizují se ke dni 1. ledna 1957 Hlavní správa československého filmu v rámci ministerstva školství a kultury a krajské filmové podniky a k témuž dni se zřídí hospodářské organisace podřízené této hlavní správě.
§ 2
Hlavní správa
(1) Hlavní správa československého filmu (dále jen „hlavní správa“) je právnickou osobou hospodařící podle zásad chozrasčotu. Do podnikového rejstříku se nezapisuje.
(2) Základním úkolem hlavní správy je organisovat, řídit, koordinovat a kontrolovat po stránce ideové, technické a hospodářské tvorbu filmů, jejich dovoz a vývoz, distribuci, promítání v kinech, výrobu kinematografických zařízení, nákup a prodej potřeb v oblasti kinematografie, pokud je provozována v oboru působnosti ministerstva školství a kultury, a obstarávat společné věci podřízených hospodářských organisací.
§ 3
Hospodářské organisace podřízené hlavní správě
Ministr školství a kultury zřizuje v dohodě s ministrem financí pro jednotlivé obory filmové činnosti hospodářské organisace, které jsou právnickými osobami. Tyto hospodářské organisace hospodaří podle zásad chozrasčotu a jsou podřízeny hlavní správě. Zapisují se do podnikového rejstříku.
§ 4
Vedoucí orgány
Ředitele hlavní správy jmenuje a odvolává ministr školství a kultury. Náměstky ředitele hlavní správy a ředitele podřízených hospodářských organisací jmenuje a odvolává ministr školství a kultury na návrh ředitele hlavní správy.
§ 5
Krajské filmové podniky
(1) Péči o půjčování filmů a po případě technické zajištění jejich veřejného promítání obstarává v každém z českých krajů krajský filmový podnik. Krajský filmový podnik je právnickou osobou hospodařící podle zásad chozrasčotu. Zapisuje se do podnikového rejstříku. Řídí ho výkonné orgány krajského národního výboru.
(2) V čele krajského