Input:

č. 4/1957 Sb. rozh. obč., Garance

č. 4/1957 Sb. rozh. obč.
Členové jednotného zemědělského družstva neručí za závazky družstva.
Přestalo-li jednotné zemědělské družstvo dočasně vykonávat činnost, nezanikla jeho právní subjektivita.
Přechodem družstva na vyšší typ se nic nemění na právni subjektivite družstva.
(Rozhodnutí krajského soudu v Karlových Varech z 5. ledna 1956, 7 Co 585/55.)
Žalující národní podnik se domáhá na Václavu S., zemědělci v O., zaplacení 2956 Kčs s přísl. a tvrdí, že uplatněnou pohledávku tvoří položky nezaplacených faktur za odebranou elektrickou energii v období IX., X. v r. 1951 a faktury na nezaplacené elektroinstalační práce.
Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby a odsouzení žalobce k náhradě nákladů sporu s tím, že vymáhané pohledávky jsou zaplaceny a s tím, že elektroinstalační práce objednalo Jednotné zemědělské družstvo v O.
Lidový soud v Toužimi vyhověl žalobě. Zjistil, že veškeré práce, dodávky, jichž zaplacení žalobce požaduje, žalovaný objednal a že také on podepsal pro žalobce seznam odpracovaných hodin. Dále lidový soud zjistil, že Jednotné zemědělské družstvo v O. přestalo dočasně vykonávat činnost, že však jeho likvidace nebyla provedena. Z výpisu podnikového rejstříku zjistil lidový soud dále, že Jednotné zemědělské družstvo v O. bylo a je dosud v rejstříku zapsáno a že žalovaný byl zapsán jako předseda tohoto družstva. Vzhledem k těmto zjištěním dospěl lidový soud k přesvědčení, že všichni bývalí členové Jednotného zemědělského družstva v O. jsou podle § 239 obč. zák. zavázáni k úhradě pohledávky, která je předmětem sporu. Jelikož pak podle občanského zákoníku má věřitel možnost vymáhat pohledávku od solidárně zavázaných dlužníků v celé jejich výši na kterémkoli z těchto dlužníků, dospěl soud k přesvědčení, že tato žaloba byla podána právem.
Krajský soud vyhověl odvolání žalovaného a žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Pohledávka uplatněná v žalobě vznikla žalobci v r. 1951 až 1952 proti Jednotnému zemědělskému družstvu v O., jehož žalovaný byl předsedou. Tato okolnost je zřejmá nejen z přednesu obou účastníků řízení u obou soudů, nýbrž také z účtů, které žalobce adresoval Jednotnému zemědělskému družstvu v O. a jichž se dovolává jako důkazu o existenci zažalované pohledávky.
Podle § 20 obč. zák. pokud má právnická osoba členy neodpovídají členové za její závazky, ledaže zvláštní předpisy stanoví jinak. Jednotné zemědělské družstvo je podle § 1 odst. 2 zák. č. 69/ 1949 Sb. samostatnou právnickou osobou. Zákon č. 69/1949 Sb., o jednotných zemědělských družstvech, ani prováděcí vládní nařízení k němu č. 75/1949 Sb., nemají ustanovení o tom, že členové družstva ručí za závazky družstva. Bez výslovného ustanovení zákona nelze však vzhledem k uvedenému § 20 obč. zákMdovozovat, že členové jednotného zemědělsého družstva ručí za dluhy družstva (srov. rozhodnutí č. 4/1956 Sbírky rozhodnutí čs. soudů).
Z toho, co řečeno, plyne, že žaloba v souzeném případě byla podána proti žalovanému neprávem. Žalovaný neobjednal žalobcem účtované elektroinstalační práce pro sebe a ani sám pro sebe neodebíral elektrickou energii, neboť vůči žalobci vystupoval vždy jako předseda Jednotného zemědělského družstva v O., takže zavázaným zůstává jen Jednotné zemědělské družstvo v