Input:

č. 4/1956 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 4/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
K otázce odpovědnosti členů představenstva jednotného zemědělského družstva z právních úkonů předsevzatých jimi pro družstvo.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 15. září 1955, Cz 361/55.)
Žalobkyně uvedla v žalobě, že její právní předchůdkyně Okresní spořitelna a záložna ve Frýdlantě v Č. poskytla dne 13. listopadu 1950 Jednotnému zemědělskému družstvu v H. na jeho běžný účet provozní úvěr do maximální výše 211000 Kčs starých peněz, a to na žádost žalovaných jakožto „členů představenstva dozorčí rady“ uvedeného družstva. Žalobkyně dále uvedla, že ke dni 30. května 1953 činil nedoplatek dluhu 110.226,80 Kčs starých peněz, t. j. 22.059,36 Kčs, a protože pohledávka nebyla přes upomínání zaplacena, navrhla, aby žalovaní byli uznáni povinnými uvedenou částku jí zaplatit.
Žalovaní uvedli, že v době sjednání provozního úvěru byli členy představenstva JZD II. typu v H. a nárok žalobkyně uznalí.
Lidový soud ve Frýdlantě v Č. vynesl nato rozsudek, jímž žalované uznal povinnými zaplatit rukou společnou a nerozdílnou zažalovanou částku s přísl. Rozsudek odůvodnil tím, že žalovaní jako dlužníci jsou povinni dluh bez zbytečného odkladu zaplatit (§ 420 obč. zák.), pročež přiznal uznání žalovaných účinnost a rozhodl podle tohoto projevu (§§ 74, 76 o. s. ř.). Rozsudek nabyl právní moci.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou nejvyššího soudu, že rozhodnutím lidového soudu byl porušen zákon.
Z odůvodnění:
Jednotné zemědělské družstvo je podle § 1 odst. 2 zák. č. 69/ 1949 Sb. o jednotných zemědělských družstvech právnickou osobou. Má proto podle § 18 odst. obč. zák. způsobilost k právům i povinnostem.
Podle povahy věci jedná JZD jako každá jiná právnická osoba svými orgány, které jsou fysickými osobami (§ 19 odst 2 obč. zák.). Podrobnější předpisy o působnosti JZD, zejména o složení a působnosti jeho orgánů atd. obsahují podle § 9 odst 1 zák. č. 69/1949 Sb. stanovy. Protože k jednání, o které jde, došlo r. 1950, je třeba otázku působnosti orgánů JZD řešit podle vzorných stanov z r. 1949 (příloha k vyhlášce ministra zemědělství č. 548/1949