Input:

4/1955 Sb., Nařízení o notářských poplatcích, platné do 30.6.1957 Archiv

č. 4/1955 Sb., Nařízení o notářských poplatcích, platné do 30.6.1957
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 22. ledna 1955
o notářských poplatcích.
Ministr financí nařizuje v dohodě s ministrem spravedlnosti podle § 11 odst. 3 zákona č. 52/1954 Sb., kterým se rozšiřuje působnost státního notářství:
§ 1.
O notářských poplatcích a o náhradě skutečně vzešlých výloh platí dosavadní předpisy se změnami a doplňky uvedenými v § 2.
§ 2.
Sazebník notářských poplatků připojený k nařízení ministra financí č. 118/1951 Sb., o notářských poplatcích, se mění a doplňuje takto:
1. Položka D zní:
Za projednání dědictví
a)  náleží-li do něho zemědělská půda, jejíž nabyvatel je členem jednotného zemědělského družstva přijavšího vzorové stanovy, z ceny celého dědictví 0,5 %
b)  v jiných případech
aa)  z ceny předmětů osobního vlastnictví, pokud cena aktiv převyšuje 1.000 Kčs 2,5 %
bb)  z ceny předmětů soukromého vlastnictví 5 %

Poznámky:
1. Pro posouzení, o jaký druh vlastnictví jde, je rozhodující osoba nabyvatele.
2. Poplatek se sníží podle písm. a), jestliže nabyvatel zemědělské půdy se stane členem jednotného zemědělského družstva, které přijalo vzorové stanovy, nejpozději do jednoho roku ode dne doručení platebního výměru.
2. Položka E zní:
Za