397/2010 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 397/2010 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2010,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007 Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb. a vyhlášky č. 472/2009 Sb., se mění takto:
1. V příloze se v Kapitole 2 v položce 11.2. na konci textu bodu 5 doplňují slova „včetně předpisu léků nebo ZP“.
2. V příloze se v Kapitole 3 v položce 5.2. na konci textu bodu 6 doplňují slova „ , popřípadě vyžádání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření, včetně předpisu léků nebo ZP“.
3. V příloze se v Kapitole 3 v položce 6.2. na konci textu bodu 9 doplňují slova „případně včetně předpisu léků nebo ZP“.
4. V příloze v Kapitole 4 položka 1. zní:
„1. 001 - VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ
 
Výkon
 
číslo
název
01441
Stanovení glukózy glukometrem

se vykazuje:
1. k ověření změn hladiny glykemie při podezření z dekompenzace diabetika,
2. stanovení postprandiální glykemie u osob, které nemají možnost selfmonitoringu a pokud nelze vyšetřit z venosní krve při současném odběru biochemického vyšetření,
3. u osob neléčených pro diabetes mellitus, kdy charakter obtíží je suspektní z dekompenzace diabetů.

Výkon nelze vykazovat jako screeningové vyšetření při preventivních a dispenzárních prohlídkách a dále pokud je odebírána venosní krev za účelem biochemického vyšetření. Další povolené odbornosti: 002, 003, 101, 103 a 104.
 
Výkon
 
číslo
název
01445
Stanovení glykovaného hemoglobinu HbAlc v ambulanci

nelze vykazovat, pokud je odebírána venosní krev za účelem biochemického vyšetření.
Další povolené odbornosti: 101, 103 a 104
Pro vykazování výkonu se použijí podmínky stanovené u výkonu číslo 02230 obdobně.“.
5. V příloze se v Kapitole 4 v položce 42. doplňuje nová položka 42.2., která zní:
„42.2. Peritoneální dialýza prováděná sestrou
 
Výkon
 
číslo
název
06141
Provádění peritoneální dialýzy sestrou

mohou vykazovat také odbornosti 108, 913 a 925.“.
6. V příloze v Kapitole 7 položky 1. a 2. znějí:
„1. Minutová režijní sazba přiřazená k výkonu
K výkonům autorské odbornosti 001, 002, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (s výjimkou nefrologické hemoeliminační metody), 109, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 222, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 710, 801, 802, 804, 805, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 822, 823, 901, 902, 903, 904, 910, 917, 925, 931, 999 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 2,78 bodu za jednu minutu času výkonu.
K výkonům autorské odbornosti 115, 117, 215, 312, 413, 697 a 810 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 4,17 bodu za jednu minutu času výkonu.
K
 
 Nahoru