397/2000 Sb., Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu, kterou se mění vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 245/1998 Sb., o osobnostní způsobilosti a vzorech tiskopisů používaných v oblasti personální bezpečnosti

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 397/2000 Sb.
[zrušeno č. 412/2005 Sb.]
VYHLÁŠKA
Národního bezpečnostního úřadu
ze dne 9. listopadu 2000,
kterou se mění vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 245/1998 Sb., o osobnostní způsobilosti a vzorech tiskopisů používaných v oblasti personální bezpečnosti
Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 22 odst. 5, § 33 odst. 9 a § 47 odst. 2 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 363/2000 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 245/1998 Sb., o osobnostní způsobilosti a vzorech tiskopisů používaných v oblasti personální bezpečnosti, se mění takto:
1. V § 1 odst. 4 písm. a) se slova „I. a“ zrušují.
2. § 4 včetně nadpisu zní:
㤠4
Bezpečnostní dotazník
Bezpečnostní dotazník je uveden v příloze č. 1; poskytuje se v písemné nebo elektronické formě.“.
3. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:
㤠4a
Vzor prohlášení k osobnostní způsobilosti je uveden v příloze č. 2.“.
4. V § 5 se číslice „2“ nahrazuje číslicí „3“.
5. Příloha č. 1 zní:
„Příloha č. ´1 k vyhlášce č. 245/1998
 
 Nahoru