Input:

č. 3908/2019 Sb. NSS; Kompetenční spory: věcná příslušnost k přezkumu postupu věznice v exekučním řízení na základě exekučního příkazu Garance

č. 3908/2019 Sb. NSS
Kompetenční spory: věcná příslušnost k přezkumu postupu věznice v exekučním řízení na základě exekučního příkazu
k § 25 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákonů č. 52/2004 Sb., č. 341/2010 Sb., č. 181/2011 Sb., č. 375/2011 Sb. a č. 276/2013 Sb.
Provádí-li věznice na základě příkazu soudního exekutora výplaty finančních částek ze zvláštního účtu odsouzeného vedeného dle § 25 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, nejde o výkon jejího vrchnostenského oprávnění. Tímto postupem tak nemůže dojít k zásahu do veřejných subjektivních práv odsouzeného a je vyloučeno, aby se domáhal ochrany ve správním soudnictví.
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 12. 2. 2019, čj. Konf 1/2018-6)
Věc: Spor o pravomoc mezi Krajským soudem v Brně a Okresním soudem v Břeclavi, za účasti žalobce Stanislava P. a žalované Vězeňské služby České republiky – Věznice Břeclav, ve věci vyslovení zákazu nakládání s nezabavitelnou částí důchodu a uložení povinnosti kompenzace finanční újmy.

Žalobci byly na zvláštní účet vedený dle § 25 zákona o výkonu trestu odnětí svobody měsíčně zasílány Českou správou sociálního zabezpečení částky v rozmezí 7 500 Kč až 7 841 Kč. Šlo o části jeho starobního důchodu odpovídající nezabavitelné částce po prováděných exekucích. Na základě exekučního příkazu žalovaná započala s pravidelným odesíláním různě vysokých částek z účtu žalobce na úhradu nařízené exekuce, v důsledku čehož žalobci nezůstávala zachována nezabavitelná částka z vypláceného starobního důchodu. Žalobce s tímto postupem nesouhlasil. K jeho opakovaným stížnostem žalovaná svůj postup odůvodňovala tím, že osobě ve výkonu trestu odnětí svobody jsou poskytovány veškeré základní životní potřeby, a nelze ji proto považovat za osobu v hmotné nouzi, které by musela být zachována nezabavitelná část příjmů.
Proti postupu žalované podal žalobce žalobu u Okresního soudu v Břeclavi. Okresní soud podanou žalobu věcně neprojednal. Usnesením ze dne 23. 10. 2017, čj. 9 C 101/2017-20, vyslovil svou věcnou nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Krajskému soudu v Brně. Svůj postup odůvodnil tím, že se žalobce nedomáhal ochrany svých soukromých práv, nýbrž ochrany proti zásahu žalované do svých veřejných subjektivních práv. Dle jeho názoru se ve věci jednalo o žalobu proti nezákonnému zásahu žalované spočívajícímu „v nesprávném postupu dle ustanovení § 25 zákona č. 169/1999 Sb.“ S odkazem na § 104b odst. 2 o. s. ř. tak věc postoupil Krajskému soudu v Brně k jejímu projednání ve správním soudnictví.
Krajský soud v Brně jako soud rozhodující ve správním soudnictví s tímto postupem nesouhlasil a podal dne 8. 1. 2018 u zvláštního senátu návrh na zahájení řízení o záporném kompetenčním sporu. Uvedl, že dle jeho názoru předmětná žaloba není žalobou na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu, k jejímuž projednání by byly příslušné správní soudy. Žalovaná totiž při nakládání s peněžními