Input:

39/2021 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie Garance

č. 39/2021 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. května 2020 byla v Bruselu přijata Dohoda o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie.
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropské unie, depozitáře Dohody, 10. listopadu 2021.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 16 odst. 1 dne 29. srpna 2020. Pro Českou republiku vstupuje v platnost na základě odstavce 2 téhož článku dne 10. prosince 2021.
V souladu s článkem 2 odst. 1 Dohody dnem vstupu této Dohody v platnost pozbývají platnosti tyto dohody:
Dohoda mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná v Sofii dne 17. března 1999 a vyhlášená pod č. 103/2000 Sb. m. s.,
Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Francouzskou republikou, podepsaná v Praze dne 13. září 1990 a vyhlášená pod č. 453/1991 Sb.,
Dohoda mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná v Záhřebu dne 5. března 1996 a vyhlášená pod č. 155/1997 Sb.,
Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Chorvatskou