Input:

39/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích a o výpovědi Evropské úmluvy o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech Garance

č. 39/2019 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. července 2016 byla v Saint-Denis otevřena k podpisu Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích.
Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 30. listopadu 2017.
S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Úmluvu ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Úmluvy, dne 16. května 2019.
Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 17 odst. 1 dne 1. listopadu 2017. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle odstavce 2 téhož článku dne 1. července 2019.
Anglické znění Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.
Dne 10. května 2019 přijal generální tajemník Rady Evropy nótu, kterou Česká republika v souladu s článkem 16 odst. 1 vypovídá Evropskou úmluvu o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech, otevřenou k podpisu ve Štrasburku dne 19. srpna 1985 a oznámenou pod č. 118/1996 Sb.
Výpověď nabývá účinnosti na základě článku 16 odst. 2 Úmluvy dne 1. prosince 2019.

  
PŘEKLAD

Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích
[Saint-Denis, 3.VII.2016]
  
Preambule
Členské státy Rady Evropy a další smluvní státy Evropské kulturní úmluvy (ETS č.18), které jsou signatáři této úmluvy,
berouce na vědomí, že cílem Rady Evropy je dosažení vyšší míry jednoty mezi jejími členy;
majíce na zřeteli právo osob na fyzickou nedotknutelnost a oprávněné očekávání osob, že budou moci navštěvovat fotbalové zápasy a další sportovní akce bez obav z násilí, narušování veřejného pořádku nebo jiné trestné činnosti;
věnujíce péči tomu, aby fotbalové zápasy a další sportovní akce přinášely radost a byly příjemným zážitkem pro všechny občany, a rovněž uznávajíce, že vytváření příjemného prostředí může mít významný a pozitivní dopad na ochranu a bezpečnost na takových akcích;
věnujíce pozornost potřebě podporovat zapojení všech zúčastněných stran do vytvoření bezpečného prostředí při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích;
majíce na zřeteli potřebu dodržování právních předpisů na fotbalových a dalších stadionech, jakož i v jejich okolí, po cestě na stadion nebo ze stadionu a na dalších místech, která navštěvují tisíce diváků;
uznávajíce, že sportovní svět a všechny organizace a zúčastněné strany, které se podílejí na pořádání a organizaci fotbalového zápasu nebo jiné sportovní akce, musí zachovávat klíčové hodnoty Rady Evropy, jako jsou sociální soudržnost, tolerance, respekt a zákaz diskriminace;
uznávajíce rozdíly mezi státy, pokud jde o ústavní, soudní, kulturní a historické podmínky,