39/2018 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 39/2018 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. července 2017 byla v Manile podepsána Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku VI odst. 1 dne 1. května 2018.
České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
DOHODA O HOSPODÁŘSKÉ SPOLUPRÁCI
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A
VLÁDOU FILIPÍNSKÉ REPUBLIKY

Vláda České republiky a vláda Filipínské republiky (dále jen „Strany“)
přející si dále posílit a rozvíjet obchodní, investiční a hospodářskou spolupráci mezi Stranami s cílem vytvořit příznivé podmínky pro podporu činností na svých trzích,
uznávajíce, že tato dohoda přispěje k dalšímu rozvoji obchodní, investiční a hospodářské spolupráce mezi oběma zeměmi,
se dohodly takto:
  
ČLÁNEK I
Cíle

Strany se dohodly, že cíli této dohody, které jsou v souladu se zákony, pravidly a předpisy platnými v obou státech, jsou:
(a) posilování obchodních, investičních a hospodářských vztahů;
(b) usnadnění růstu obchodu, investic a hospodářských příležitostí ve svých příslušných zemích;
(c) podpora užší obchodní a průmyslové spolupráce a usnadnění navazování kontaktů mezi podnikatelskými subjekty obou zemí;
(d) podpora lepšího vzájemného porozuměni Stran, dalších příslušných orgánů a soukromých sektorů obou zemí ohledně jejich obchodních, investičních a hospodářských politik;
(e) povzbuzování spolupráce v oblastech společného zájmu.

  
ČLÁNEK II
Rozsah a oblast působnosti

Strany se v rámci svých vnitrostátních právních předpisů a v rozsahu svých pravomocí zavazují, že
(a) si budou vyměňovat informace o makroekonomických otázkách, obchodu, investicích a hospodářském vývoji, prognózách a strategiích;
(b) si budou vyměňovat informace o příležitostech týkajících se veletrhů, výstav, obchodních misí a dalších propagačních činností v oblasti obchodu a investic;
(c) určí vhodná opatření k posílení vzájemného obchodu, investic a hospodářské spolupráce a budou usilovat o podporu těchto opatření;
(d) budou podporovat spolupráci a partnerství fyzických a právnických osob z obou zemí, včetně mikro, malých a středních podniků v odvětvích a oblastech společného zájmu;
(e) budou povzbuzovat provádění projektů společného zájmu na podporu posílení vzájemného obchodu, investic a průmyslové spolupráce a
(f) budou projednávat otázky vyvstávající při provádění podnikatelských, obchodních a investičních činností.

  
ČLÁNEK III
Ustanovení Společného výboru
1. Za účelem provádění této Dohody bude ustanoven Společný výbor pro hospodářskou spolupráci (dále jen „Společný výbor“), složený ze zástupců Stran.
2. Strany budou vykonávat činnosti uvedené v článku II prostřednictvím pravidelného setkávání na pracovní úrovni, výměny příslušných informací a setkání Společného výboru, která budou organizována v souladu s článkem IV této dohody.

  
ČLÁNEK IV
Organizace a postupy
1. Spolupředsedy Společného výboru budou náměstek ministra průmyslu a obchodu České republiky a náměstek ministra průmyslu a obchodu Filipínské republiky či jimi pověření úředníci.
2. Podle potřeby Společný výbor může zahrnovat zástupce z dalších ministerstev či
 
 Nahoru