39/1999 Sb., Nařízení vlády, kterým se provádí § 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, platné do 30.6.2000

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 39/1999 Sb.
[zrušeno č. 62/2000 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. února 1999,
kterým se provádí § 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství
Vláda nařizuje podle § 3 odst. 3 a 4 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Toto nařízení upravuje způsob přijímání opatření při dovozu zemědělských výrobků a potravin (dále jen „zemědělský výrobek“) na území České republiky.
§ 2
Ochrannými opatřeními podle tohoto nařízení jsou
a) zvláštní ochranná opatření,
b) nouzová opatření,
c) vstupní hodnota.
§ 3
(1) Ochranné opatření se přijme jen v nezbytně nutném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu, po kterou existují okolnosti, které byly podnětem k jeho zavedení.
(2) Na tentýž zemědělský výrobek nelze přijmout souběžně více ochranných opatření podle tohoto nařízení.
§ 4
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) zvláštním ochranným opatřením stanovení dodatečného cla,
b) dodatečným clem clo, o které se zvyšuje dovozní clo,1) za podmínek stanovených tímto nařízením,
c) spouštěcí úrovní takový objem dovozů zemědělského výrobku (dále jen „spouštěcí úroveň“), jehož překročení odůvodňuje použití zvláštního ochranného opatření,
d) nouzovým opatřením množstevní omezení nebo úprava cla za podmínek stanovených tímto nařízením,
e) vstupní hodnotou minimální základ pro výpočet dovozního cla za podmínek stanovených tímto nařízením,
f) množstevním omezením dovozu stanovení množství zemědělských výrobků, které je možno dovézt ve stanoveném období,2)
g) domácím výrobním odvětvím domácí výrobci jako celek, kteří vyrábějí obdobné nebo přímo soutěžící zemědělské výrobky, nebo ti výrobci, jejichž společná výroba obdobných nebo přímo soutěžících zemědělských výrobků tvoří více než 50 % celkové domácí výroby těchto zemědělských výrobků,
h) vážnou újmou významné celkové poškození situace domácího výrobního odvětví,
i) hrozbou vážné újmy vážná újma, která zřejmě hrozí, přičemž určení existence hrozby domácí vážné újmy musí být založeno na zjištěných skutečnostech a nikoli pouze na tvrzeních, domněnkách nebo vzdálené možnosti.
ČÁST DRUHÁ
ZVLÁŠTNÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍ
§ 5
(1) Jestliže při dovozu zemědělského výrobku uvedeného v příloze k zákonu č. 252/1997 Sb., o zemědělství, (dále jen „zákon“)
a) objem dovozů v měrných jednotkách stanovených celním sazebníkem překročí spouštěcí úroveň zjištěnou Ministerstvem zemědělství (dále jen „ministerstvo“) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem financí v souladu s postupem uvedeným v § 7, nebo
b) cena, za kterou se dovozy zemědělského výrobku uskutečňují, včetně nákladů na dopravu a pojištění dováženého zboží na místo, kde zboží vstupuje do tuzemska, nejsou-li zahrnuty v ceně skutečně placené nebo která má být zaplacena, vyjádřená v tuzemské měně3) (dále jen „dovozní cena“), zjištěná ministerstvem ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem financí, klesne o více než 10 % pod spouštěcí cenu zjištěnou v souladu s postupem uvedeným v § 11, přijme se zvláštní ochranné opatření v podobě dodatečného cla, které se připočítá k dovoznímu clu1) zemědělského výrobku.
(2) Dodatečné clo nelze stanovit podle odstavce 1 písm. a) a b) současně.
§ 6
Podmínkou pro stanovení dodatečného cla je splnění závazků na běžný a minimální
 
 Nahoru