Input:

R 39/1970 (tr.); Křivá výpověď. Nepravdivý znalecký posudek. Svědek Garance

č. 39/1970 Sb. rozh. tr.
Skutočnosť, že páchateľ trestného činu, vypočúvaný ako svedok v trestnej veci iného obvineného a vypovedajúci nepravdu ohľadne svojho trestného činu, bol riadne poučený o práve odoprieť výpoveď, má len procesný význam v tom smere, že takúto výpoveď treba považovať za dôkaz výpoveďou svedka podľa § 89 ods. 2 a § 97 a nasl. tr. por. Nemá však hmotnoprávny význam v tom smere, že sa takýto páchateľ dopúšťa trestného činu krivej výpovede podľa § 175 ods. 1 tr. zák. Trestná zodpovednosť takéhoto páchateľa za trestný čin krivej výpovede podľa § 175 ods. 1 tr. zák. by odporovala zásade, že obvinený nesmie byť donucovaný k doznaniu žiadnym spôsobom (§ 91 ods. 1 tr. por.).
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 5. marca 1970, 8 Tz 31/69.)
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu zrušil uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 5. októbra 1966 sp. zn. 2 To 395/66, ktorým bolo zamietnuté odvolanie obvinenej Z. S. proti rozsudku Okresného súdu v Komárne zo 17. júna 1966 sp. zn. 1 T 11/66, zrušil ďalej uvedený rozsudok Okresného súdu v Komárne a tomuto súdu nariadil, aby vec znova prejednal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Rozsudkom Okresného súdu v Komárne zo 17. júna 1966 sp. zn. 1 T 11/66 bola obvinená Z. S. uznaná vinnou dvojnásobným trestným činom krádeže ako obzvlášť nebezpečná recidivistka podľa § 247 ods. 1 a § 41 písm. b) tr. zák. a trestným činom krivej výpovede podľa § 175 ods. 1 písm. a) tr. zák. a bola za to podľa § 247 ods. 1, § 42 tr. zák. s použitím § 35 ods. 1 tr. zák. odsúdená na úhrnný trest odňatia slobody v trvaní tri a pol roka; pre výkon tohto trestu bola zaradená do III. nápravnovýchovnej skupiny. Okrem toho bolo týmto rozsudkom rozhodnuté o nároku poškodených osôb na náhradu škody.
Jedného z trestných činov krádeže sa obvinená mala dopustiť tak, že 10. augusta 1965 v Komárne na Chalupkovej ulici č. 33 odcudzila Š. K. z vrecka kabáta 25,- Kčs a z ruky náramkové hodinky v hodnote asi 325,- Kčs.
Trestného činu krivej výpovede podľa § 175 ods. 1 písm. a) tr. zák. sa obvinená podľa zistenia okresného súdu dopustila tak, že v priebehu trestného stíhania proti obvinenej J. L. vo svojich výpovediach 11. a 20. 8. 1965 pred vyhľadávacím orgánom OO VB v Komárne uviedla ako svedkyňa nepravdu, najmä v tom, že ju Š. K. 10. augusta 1965 ohmatával a za účelom súlože ju volal do miestneho cintorína. Ďalej obvinená ako svedkyňa uviedla, že Š. K. dal R. L. 25,- Kčs a jej že dal náramkové hodinky sovietskej výroby, ktoré potom odpredala za 250,- Kčs a peniaze dala do úschovy matke svojho druha. Okrem toho obvinená pri týchto výsluchoch tvrdila, že videla ako J. L. pred Š. K. dvíhala sukňu a chytala ho okolo pasu. Tieto svoje tvrdenia potom obvinená Z. S., vypočutá na hlavnom pojednávaní 30. septembra 1966 ako svedkyňa v trestnej veci proti J. L. odvolala, v dôsledku čoho došlo vo veci obvinenej J. L. k oslobodzujúcemu rozsudku.
Odvolanie obvinenej Z. S. proti tomuto rozsudku bolo zamietnuté uznesením Krajského súdu v Bratislave z 5. októbra 1966 sp. zn. 2 To 395/66 ako nedôvodné.
Proti tomuto uzneseniu podal predseda Najvyššieho súdu sťažnosť pre porušenie

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací