Input:

R 39/1965; Řízení před státním notářstvím Garance

č. 39/1965 Sb. rozh.
Na rozdíl od řízení upraveného v části třetí a čtvrté notářského řádu, nevydává státní notářství rozhodnutí v oblasti své ostatní činnosti upravené v části páté notářského řádu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 10. března 1965, 5 Co 168/65.)
Státní notářství v Teplicích vydalo rozhodnutí, jímž nevyhovělo žádosti o zaslání výpisu z pozemkové knihy.
Krajský soud v Ústí nad Labem odvolací řízení zastavil. 1
Z odůvodnění:
Podle § 2 odst. 1 not. řádu rozhoduje státní notářství v řízení o dědictví, o umořování listin, o registraci právních úkonů, o úschovách a podle zvláštních předpisů o notářských poplatcích. Dále provádí soudem nařízený výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí. Podle druhého odstavce téhož paragrafu státní notářství ve své ostatní činnosti zejména sepisuje notářské zápisy o právních úkonech a jiné písemnosti, osvědčuje právně významné skutečnosti, přijímá do úschovy listiny a peníze, má v úschově pozemkové a železniční knihy a spolupůsobí při evidenci nemovitostí.
Již z tohoto základního ustanovení notářského řádu vyplývá, že na rozdíl od řízení, upraveného v části třetí a čtvrté, nevydává státní notářství rozhodnutí v oblasti své ostatní činnosti upravené v části páté notářského řádu. Mezi tuto jeho ostatní činnost náleží podle § 101 not. řádu i správa pozemkových a železničních knih. Je-li