Input:

R 39/1963; Náhrada škody z pracovního poměru organizací. Pracovní úraz Garance

č. 39/1963 Sb. rozh.
Za cestu do zaměstnání a zpět lze pokládat jen cestu z bydliště zaměstnance k místu vstupu do podniku a zpět. O takovou cestu nejde, když úraz se přihodil zaměstnanci na cestě ze zasedání rady ONV; jde tu tedy o pracovní úraz, za nějž podnik odpovídá ve smyslu § 1 odst. 1 zák. č. 150/1961 Sb.
(Rozhodnutí měst. soudu v Praze z 27. září 1962, 6 Co 433/62.)
Žalobce se dožadoval odškodnění pracovního úrazu, který utrpěl dne 19. května 1959, když se při pádu zranil na cestě domů ze zasedání rady ONV.
Obvodní soud pro Prahu 3 žalobu zamítl, protože dospěl k závěru, že šlo o úraz, ke kterému došlo na cestě ze zaměstnání domů; za tento úraz žalovaný podnik podle § 1 odst. 3 zák. č. 150/1961 Sb. neodpovídá.
Městský soud v Praze rozhodnutí soudu I. stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu jednání a novému rozhodnutí.
Odůvodnění:
Podle § 1 odst. 3 zák. č. 150/1961 Sb. není pracovním úrazem ve smyslu tohoto zákona úraz, který se pracovníku přihodil na cestě do zaměstnání a zpět. V § 1 odst. 2 vyhl. č. 7/1962 Sb., je pak blíže vysvětleno, co se rozumí cestou do zaměstnání a zpět, a to tak, že touto cestou je cesta z bydliště pracovníka k místu vstupu do podniku a zpět. Jde o výjimku ze zásady stanovené v § 1 odst. 1 zák. č. 150/1961 Sb., že podnik, u něhož je pracovník v době úrazu v pracovním poměru, odpovídá za škodu úrazem, který se pracovníku přihodil v přímé souvislosti s výkonem jeho zaměstnání. Soud prvního stupně správně zjistil, že účast žalobce na zasedání rady byla součástí jeho povinností, vyplývajících z jeho funkce ředitele podniku, že tedy cesta z tohoto zasedání byla v přímé souvislosti s výkonem jeho zaměstnání. Dále však dospěl k závěru, že šlo o cestu domů a že proto žalovaný podnik za následky úrazu na této cestě neodpovídá. S názorem, že v daném případě šlo o cestu ze zaměstnání domů, nelze souhlasit.
Zákon č. 150/1961 Sb. o náhradách při úrazech a