Input:

č. 39/1963 Sb. rozh. tr., Garance

č. 39/1963 Sb. rozh. tr.
Prijatie záruky spoločenskej organizácie súdom nie je vylúčené u obžalovaného vodiča, ktorý sa dopustil trestného činu menší závažnosti v doprave.
U vodičov motorových vozidiel, ktorí majú účasť na ublížení na zdraví spôsobenou pri cestnej premávke, môže byť porušením takej dôležitej povinnosti uloženej im podľa zákona najmä porušenie predpisov vyhlášky Ministerstva vnútra č. 141/1960 Zb. Nie je však možné považovať za porušenie dôležitej povinnosti v zmysle ustanovenia § 224 ods. 2 tr. zák. akékoľvek porušenie ustanovenia § 224 ods. 2 tr. zák. akékoľvek porušenie ustanovenia citovanej vyhlášky Ministerstva vnútra. Musí ísť o porušenie takej povinnosti, že jej porušenie pre svoju závažnosť v zmysle § 88 tr. zák. zvyšuje podstatne stupeň nebezpečnosti činu pre spoločnosť. Pri hodnotení tohto stupňa nebezpečnosti trestného činu pre spoločnosť v zmysle § 88 tr. zák. musí súd prihliadať na všetky okolnosti konkrétneho prípadu, lebo len v takej súvislosti môže dôjsť k správnemu záveru, či ide o prípad spomínaný v § 88 tr. zák.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 24. januára 1963 - 8 Tz 30/62)
Právoplatným rozsudkom Okresného súdu Bratislava - mesto bol obvinený uznán vinným trestným činom ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1 a 2 tr. zák., ktorého sa dopustil tým, že 3. novembra 1961 v odpoludňajších hodinách riadil pridelené mu dodávkové auto v Bratislave po Šteinerovej ulici, pri čom pred odbočením do ľava nezaradil sa k ľavému okraju jednosmernej vozovky, v dôsledku čoho došlo k zrážke s motocyklistom S., ktorý išiel v tom istom smere, takže pri zrážke S. utrpel zlomeninu pravého vonkajšieho členku, v dôsledku čoho bol do 17. januára 1962 práce neschopný, teda že z nedbanlivosti spôsobil inému ťažkú újmu na zdraví a činom porušil dôležitú povinnosť uloženú mu podľa zákona. Bol mu za to podľa § 224 ods. 2 tr. zák. uložený trest odňatia slobody na 6 (šesť) mesiacov, výkon ktorého mu bol s odvolaním sa na prijatú záruku ZO ROH pri podn. riad. RaJ Nové Zámky podľa § 58 ods. 1 písm. b) tr. zák. podmienečne odložený a skúšobná lehota podľa § 59 ods. 1 tr. zák. bola stanovená na jeden rok.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona, podanú predsedom Najvyššieho súdu v prospech obvineného, uvedený rozsudok v celom rozsahu zrušil a obvineného uznal vinným trestným činom ublíženia na zdraví z nedbanlivosti podľa § 224 ods. 1 tr. zák. a odsúdil ho na trest odňatia slobody na 3 (tri) mesiace.
Podľa § 58 ods. 1 písm. b) tr. zák. výkon tohto trestu vzhľadom na prijatú záruku ZO ROH podn. riad. RaJ Nové Zámky podmienečne odložil a skúšobnú lehotu podľa § 59 ods. 3 tr. zák. stanovil na 1 rok.
Z odôvodnenia:
Najvyšší súd preskúmal v zmysle § 267 ods. 1 tr. por. správnosť všetkých výrokov napadnutého uznesenia ako aj správnosť konania napadnutého rozsudku predchádzajúceho.
Najvyšší súd po hore uvedenom preskúmaní došiel k záveru, že spomínaným právoplatným rozsudkom bol porušený zákon v ustanovení § 224 ods. 2 tr. zák.
Trestným činom ublíženia na zdraví aj podľa § 224 ods. 2 tr. zák. bude uznaný ten páchateľ, ktorý z nedbanlivosti spôsobí ťažkú újmu na zdraví preto, že porušil dôležitú povinnosť, ktorá mu okrem iného bola uložená podľa