Input:

č. 39/1960 Sb. rozh., Garance

č. 39/1960 Sb. rozh.
Soud musí pečlivě zkoumat, zda zabavení třetí třetiny platu dlužníka pro pohledávky na úhradu osobních potřeb (§ 531 odst. 3 o. s. ř.) je v souladu se zásadami socialistického soužití.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze ze dne 9. září 1959, 21 Co 384/59.)
Lidový soud civilní v Praze rozhodl usnesením podle § 531, odst. 3 o. s. ř., že pro pohledávku na úhradu osobních potřeb se povoluje zabavení třetí třetiny platu dlužníka do té výše, aby srážkami provedenými na tuto exekuci z 1. a 2. třetiny platu dlužníka byla po případném doplnění z třetí třetiny běžně uhrazována částka 500 Kčs měsíčně, tj. běžné měsíční výživné. Návrh vymáhajících věřitelů na zabavení vyšších částek z třetí třetiny byl zamítnut.
Krajský soud v Praze rozhodnutí soudu první stolice potvrdil.
Odůvodnění:
Zákon v § 531, odst. 3 o. s. ř. dává soudu možnost pro pohledávky na úhradu osobních potřeb na návrh věřitele po slyšení dlužníka vyslovit zabavení třetí třetiny platu dlužníka nebo její části tak, aby to odpovídalo potřebám dlužníka a všech osob, kterým je podle zákona povinen poskytovat úhradu osobních potřeb.
Již ze samotného postavení tohoto ustanovení v zákoně a ze znění tohoto ustanovení lze usuzovat zásadně na výjimečnost použití tohoto ustanovení. Dlužník je chráněn ve svých základních existenčních požadavcích proti tvrdostem, k nimž by mohlo při vymáhání pohledávek dojít, především propočítáváním nezabavitelných částek podle § 531 odst. 1 a 2 o. s. ř. a podle nař. ministerstva spravedlnosti č. 180/1950 Sb. Dále je chráněn ustanovením § 531, odst. 2 poslední věta o. s. ř., podle kterého ze zbytku takto vypočítaného čistého platu lze zabavit jednu třetinu bez omezení, druhou třetinu jen pro pohledávky přednostní uvedené v § 533 o. s. ř., mezi nimiž na prvním místě jsou pohledávky na úhradu osobních potřeb. Má-li být tedy přikročeno při vymáhání těchto pohledávek směřujících především k zajištění výživy nezletilých dětí k zabavení i třetí třetiny platu nebo její části, je třeba velmi pečlivě zkoumat, zda jsou dány podmínky v § 531, odst. 3 o. s. ř. citované, posuzováno podle zásad socialistického soužití a v souladu se zájmy pracujících.
Z podmínek v tomto ustanovení uvedených byly nepochybně splněny prvé dvě. Vymáhající věřitelé učinili návrh a dlužník byl slyšen. Jde nyní o přezkoumání, zda zabavení třetí třetiny nebo její části odpovídá potřebám dlužníků a všech osob, kterým je podle zákona dlužník povinen poskytovat úhradu osobních potřeb.
Dlužník je povinen poskytovat úhradu osobních potřeb třem vymáhajícím věřitelům. Dále je povinen pečovat o dítě narozené z druhého manželství, nezletilou Helenu, nar. dne 13. 4. 1957. Má se tedy starat o děti ve stáří 9, 7 a 5 let (což jsou vymáhající věřitelé) a dále o dítě dvouleté.
Dlužník tvrdí, že se musí starat také o svou druhou manželku, která není práce schopna. V tom směru si však soud vyslechl dlužníka a zjistil z jeho výpovědi, že jeho manželka v době dlužníkova výslechu byla u svých rodičů, kde pomáhá při jejich hospodářství, protože její matka byla nemocná.
Z toho plyne, že dlužníkova manželka je schopna práce a pracuje, takže dlužník se nemusí starat o její výživu, uváží-li se, že se musí starat o