Input:

č. 39/1960 Sb. rozh. tr., Garance

č. 39/1960 Sb. rozh. tr.
Nariadenie premeny nápravného opatrenia, uloženého za priestupok orgánom národného výboru, na trest odňatia slobody podľa § 17 ods. 2 zák. č. 102/1953 Zb. predpokláda, že odsúdený, ak pri trestu nápravného opatrenia nebola nariadená zmena zamestnania, prácu v pracovnom pomere riadne nevykonáva alebo že pri nariadenej zmene zamestnania určenú prácu nenastúpil v určenej lehote alebo ju riadne nevykonáva.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 30. marca 1960, 7 Tz 42/60.)
Obvinený bol výmerom trestnej komisie pri ONV v Košiciach uznaný vinným priestupkom podľa § 42 tr. zák. spr. - (ochrana výroba) - a odsúdený na 3 (tri) mesiace nápravného opatrenia so zrážkou 20 % zo mzdy, bez zmeny zamestnania. Krajská správa lesov v Košiciach a JRD v Seni oznámili, že odsúdený u nich nepracuje. Ďalším šetrením bolo zistené, že obvinený je súkromne-hospodáriacim roľníkom, ktorý nie je zamestnaný v žiadnom pracovnom pomere.
Ľudový súd v Košiciach na návrh prokurátora rozhodol, že sa trest nápravného opatrenia premeňuje na tresť odňatia slobody v trvaní 6 (šesť) týždňov.
Krajský súd v Košiciach sťažnosť obvineného zamietol.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu zrušil uznesenie Krajského súdu v Košiciach a vrátil mu vec na nové prejednanie a rozhodnutie.
Z odôvodnenia.
Krajský súd porušil zákon v ustanoveniach § 17 ods. 2 zák. č. 102/1953 Zb. a § 2 ods. 7 tr. por.
Aby bolo možno nariadiť premenu nápravného opatrenia na trest odňatia slobody pri odsúdení pre priestupok, je treba podľa § 17 ods. 2 zák. č. 102/1953 Zb. zistiť, že odsúdený pri zmene zamestnania určenú prácu nenastúpil v určenej lehote alebo, že túto prácu riadne nevykonáva. Bolo preto treba, aby súdy pri rozhodovaní o návrhu okresného prokurátora na premenu nápravného opatrenia na trest odňatia slobody tieto okolnosti zisťovali.
Podľa už uvedených zpráv dalo sa zistiť len to, že obžalovaný na Krajskej lesnej správe v Košiciach nebol