Input:

39/1959 Sb., Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, platné do 19.3.1989 Archiv

č. 39/1959 Sb., Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, platné do 19.3.1989
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 18. června 1959
o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
Dne 4. června 1959 byla v Praze sjednána Úmluva mezi vládou Československé republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví.
Vláda Úmluvu schválila dne 29. dubna 1959.
Podle svého článku 9 Úmluva vstoupila v platnost dnem podpisu, tj. dne 4. června 1959.
České znění Úmluvy se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.1)
 
David v. r.
 
Příloha vyhlášky č. 39/1959 Sb.
Příloha vyhlášky ministra zahraničních věcí
o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
ÚMLUVA
mezi vládou Československé republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
Vláda Československé republiky a vláda Korejské lidově demokratické republiky za účelem upevnění a rozšíření spolupráce mezi oběma zeměmi v oboru zdravotnictví a lékařské vědy rozhodly se uzavřít tuto Úmluvu:
Článek 1
Obě smluvní strany budou podporovat vzájemnou výměnu zkušeností v oblasti organizace zdravotnictví a lékařské vědy a za tím účelem příslušné orgány a instituce obou smluvních stran budou:
1. vzájemně si vyměňovat konkrétní zkušenosti v otázkách organizace zdravotnictví a jeho řízení, zvláště na úsecích preventivní a léčebné péče, hygienické a protiepidemické služby, zdravotnické osvěty a použití lékařských přístrojů, nástrojů a léků;
2. vzájemně si vyměňovat plány a materiály, týkající se sjezdů, konferencí a porad, které jsou věnovány otázkám organizace zdravotnictví a lékařské vědy. Budou vzájemně zvát zástupce druhé strany k účasti na vědeckých sjezdech a konferencích své země;
3. vzájemně si vyměňovat lékařskou literaturu, zdravotnické filmy, názorné pomůcky a jiné zdravotnickoosvětové materiály;
4. organizovat vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností mezi výzkumnými ústavy, zdravotnickými školami a jinými zdravotnickými zařízeními obou zemí.
Článek 2
Příslušné orgány a instituce obou smluvních stran si budou vzájemně vyměňovat zkušenosti o prevenci, diagnostice a léčení infekčních nemocí za účelem společného boje proti nim.
Článek 3