Input:

č. 39/1959 Sb. rozh., Garance

č. 39/1959 Sb. rozh.
Nárok spoluvinné rozvedené manželky na úhradu osobních potřeb nutno posuzovat z třídního hlediska.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 28. ledna 1959, Cz 640/58.)
Manželství účastníků bylo pravomocně zrušeno rozsudkem krajského soudu v Praze z viny obou stran. Navrhovatelka domáhala se u lidového soudu civilního v Praze na odpůrci úhrady osobních potřeb s odůvodněním, že je pro nemoc práce neschopná a zcela odkázána na odpůrce jako svého býv. manžela, s nímž strávila téměř 25 let manželství, pomáhala mu v živnosti a vychovávala jejich společné dítě.
Lidový soud civilní v Praze návrh na přisouzení úhrady osobních potřeb navrhovatelky zamítl s odůvodněním, že navrhovatelka jakožto vinná manželka, která porušila hrubě manželské povinnosti, nemá vůči odpůrci nárok na úhradu osobních potřeb.
Krajský soud v Praže potvrdil rozhodnutí soudu první stolice, ztotožniv se se závěrem, že navrhovatelka podle odůvodnění rozvodového rozsudku porušovala v době trvání manželství již cd r. 1951 manželskou věrnost a žila dokonce po 3 roky v bytě jistého muže, jemuž vedla domácnost, takže přiznání úhrady osobních potřeb vůči odpůrci by nebylo v souladu se zásadami socialistické morálky.
Nejvyšší soud vyslovil ke stížnosti předsedy Nejvyššího soudu, že usnesením obou soudů byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Podle ustanovení § 34 odst. 2 zák. o právu rod. nemá rozvedený vinný manžel proti druhému též vinnému manželu na úhradu osobních potřeb nároku, ale soud může uvážit, může-li i vinnému manželu požadovanou úhradu přiznat. Z okolností, které musí soud náležitě uvážit, jsou zvláště významné doba trvání manželství a chování manžela úhradu požadujícího jak v době před rozvodem, tak i v době po rozvodu. Toto chování je třeba posoudit! nejen ve vztahu k druhému manželovi, nýbrž i z hlediska celé společnosti. Úvahu o přiznání úhrady osobních potřeb je třeba též zaměřit tak, zda je v souladu se zásadami socialistického soužití, aby žádosti bylo vyhověno. Předmětem zjišťování soudu bude i třídní původ manželů, prostředí, z něhož pocházejí a v němž žili, způsob jejich života a jejich pracovní zařazení. Bude tedy třeba v dostatečné míře věnovat pozornost třídní stránce