Input:

39/1957 Sb., Zákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic, platné do 25.4.1996 Archiv

č. 39/1957 Sb., Zákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic, platné do 25.4.1996
ZÁKON
ze dne 5. července 1957
o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Výrobní chmelařské oblasti a chmelařské polohy
(1)  Chmelařské výrobní oblasti jsou „Žatecko”, „Úštěcko” a „Tršicko”.
(2)  Místa ve chmelařských výrobních oblastech pěstování chmele zvláště vyhovující se prohlašují za chmelařské polohy. Chmelařskými polohami jsou „Podlesí” a „Údolí Zlatého potoka” na Žatecku a „Polepská Blata” na Úštěcku.
(3)  Hranice chmelařských výrobních oblastí a chmelařských poloh stanoví ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ministerstvy.
(4)  Chmelařské výrobní oblasti a chmelařské polohy musí tvořit souvislé celky; jejich názvy jsou pro povinné známkování chmele závazné.
§ 2
Povinné známkování chmele
(1)  Veškerý chmel vypěstovaný ve chmelařských výrobních oblastech podléhá povinnému známkování.
(2)  Povinným známkováním chmele je:
a)  povinné označování chmele podle místního původu (dále jen „označování chmele”) a
b)  povinné ověřování místního původu chmele (dále jen „ověřování chmele”).
(3)  Povinnému známkování nepodléhá chmel brakový, chmel odrůdy „Zeleňák” a chmel s touto odrůdou smíchaný.
§ 3
Označování chmele
(1)  Označování chmele provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Praze - pobočka v Žatci (dále jen „ústav”) pomocí chmelařských důvěrníků. Pěstitel je povinen chmel vypěstovaný ve chmelařských výrobních oblastech ohlásit ještě před jeho sežokováním chmelařskému důvěrníku ve výrobní obci k označení.
(2)  Označení chmele musí obsahovat tyto údaje:
a)  republika Československá;
b)  „Chmel” s udáním ročníku, při čemž u chmele vypěstovaného v českých chmelařských výrobních oblastech se uvede za slovem „chmel” slovo „český” a u chmele vypěstovaného v moravské chmelařské výrobní oblasti slovo „moravský”;
c)  výrobní oblast;
d)  výrobní obec.
(3)  U chmele z výrobní obce ležící v některé z chmelařských poloh je dovoleno použít doložky vyznačující název příslušné chmelařské polohy.
(4)  Chmelařský důvěrník označí chmel každého pěstitele zvlášť; po zvážení chmele opatří obal uzávěrkou (plombami) a na každý označený obal vydá vážní list.
§ 4
Ověřování chmele
(1)  Ověřování chmele provádí ústav.
(2)  Ústav vyloučí z ověřování chmel neodpovídající československé státní normě jakosti, chmel odrůdy „Zeleňák” a chmel, u něhož není možno spolehlivě prokázat, že byl vypěstován ve chmelařských výrobních oblastech.
(3)  Ústav vyznačí ověření chmele na jeho obalu, obal uzavře svými závěrami (plombami a pečetí) a vydá ověřovací listinu. Ústav může při ověřování chmele použít kromě místních označení uvedených v § 3 odst. 2 a 3 ještě dalšího bližšího označení původu chmele.
(4)  Ústav může chmel, který dosud nemohl řádně ověřit, u něhož však porušení závěry a přebalení v balírně je nutné, jakož i chmel,