Input:

č. 39/1957 Sb. rozh. tr., Garance

č. 39/1957 Sb. rozh. tr.
Suma, ktorá bola v podniku reštaurácií a jedální získaná tým, že bolo zákazníkom predané viac porcií jedál, než koľko malo byť podľa normy vyrobených, stáva sa majetkom podniku aj keď suma bola získaná tým, že zákazníci dostali menšie než normované porcie. Ak preto zamestnanec podniku, ktorému je tržba zverená, si takúto sumu ponechá, dopúšťa sa rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 245 ods. 1 písm. b) tr. zák.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 14. marca 1957, 2 Tz 25/57.)
Obvinená ako zamestnankyňa reštaurácie, národného podniku Reštaurácie a jedálne, poverená prijímať tržbu podniku od pokladničky, ponechala si časť tržby v sume 5.627,85 Kčs. Táto suma odpovedala rozdielu medzi normovaným množstvom porcií jedál, ktoré mali byť v kuchyni vyrobené a väčším množstvom porcií predaných v jedálni zákazníkom, čo sa stalo tým, že niektorým zákazníkom boli predané menšie porcie.
Ľudový súd v Novom Meste nad Váhom uznal obvinenú za uvedený skutok vinnou trestným činom rozkrádania národného majetku podľa § 245 ods. 1 písm. b) tr. zák.
Krajský súd v Bratislave zamietol odvolanie obvinenej ako oneskorené (§ 179 ods. 1 tr. por. 1950).
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom zrušil rozsudok ludového a krajského súdu a ľudovému súdu nariadil, aby vec