Input:

č. 39/1954 Sb. rozh. tr., Garance

č. 39/1954 Sb. rozh. tr.
U mladistvého nelze [§ 59 písm. e) tr. zák.] vyslovit zákaz řízení motorových vozidel ani, když v době činu byl řidičem takového vozidla (na př. traktoru) z povolání.
Výrok odsuzujícího rozsudku o povinnosti k náhradě nákladů trestního řízení musí obsahovat údaje o tom, které náklady uvedené v § 68 odst. 1 písm a) až c) tr. ř. je obviněný povinen nahradit.
Ve výroku podle § 68 odst. 1 písm. b) tr. ř. je nutno uvést, že obviněný je povinen nahradit advokátní poradně (§ 6 zák. č. 114/1951 Sb.) odměnu za obhajování obhájcem ustanoveným podle § 45 odst. 1 tr. ř.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 27. února 1954, 1 Tz 38/54.)
Mladistvý obviněný se jako traktorista na poli po práci opil a jel pak traktorem po veřejné silnici do STS. Následkem opilosti jel tak neopatrně, že s traktorem havaroval a způsobil na něm značnou škodu.
Lidový soud v Hustopečích rozsudkem z 9. dubna 1953 uznal obviněného vinným trestným činem opilství podle § 187 odst. 2 tr. zák. v souběhu s trestným činem poškozování národního majetku podle § 246 tr. zák. a odsoudil jej k podmíněnému trestu odnětí svobody a podle § 51 odst. 2 písm. a) tr. zák. k vedlejšímu trestu zákazu řízení motorových vozidel na dobu tří let. Vyslovil též, že „obviněný je povinen nahradit náklady trestního řízení“.
Usnesením z 22. dubna 1953 pak lidový soud upravil odměnu a nutná vydání ustanoveného obhájce mladistvého obviněného částkou 1005 Kčs.
Rozsudek i usnesení se staly pravomocnými.
Nejvyšší soud vyhověl stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, zrušil rozsudek lidového soudu ve výroku, jímž bylo vysloveno, že se podle § 51 odst. 2 písm. a) tr. zák. zakazuje obviněnému řízení motorových vozidel na dobu tří let a ve výroku o náhradě nákladů trestního řízení a uznal obviněného povinným podle § 68 odst. 1 písm. a), b) tr. ř. nahradit náklady zálohované státem a advokátní poradně, pobočce v Hustopečích odměnu za obhajování obhájcem ustanoveným podle § 45 odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud zrušil dále usnesení lidového soudu, jímž byla určena výše odměny obhájce.
Z odůvodnění:
Obviněný v době spáchání trestných činů, jimiž byl napadeným rozsudkem uznán vinným, nepřekročil ještě osmnáctý rok svého věku. Byl proto