Input:

R 39/1954; Garance

č. 39/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Ak je navrhovateľ oslobodený od súdneho poplatku a súd vyhovel jeho návrhu, aby manželstvo bolo rozvedené s tým, že od výroku o vine sa upúšťa, je odporca podľa § 4 ods. 3 zákona č. 173/1950 Zb. o súdnych poplatkoch povinný zaplatiť súdny poplatok, ak sám tiež nie je od poplatku oslobodený, aj keď sa k návrhu pripojil.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 24. novembra 1953, Cz 418/53.)
Ľudový súd v Lipt. Mikuláši rozviedol manželstvo účastníkov, upustil od výroku o vine a trovy konania vzájomne zrušil. Uznesením potom vyzval odporcu, aby zaplatil súdny poplatok.
Krajský súd v Žiline na sťažnosť odporcu rozhodnutie prvého súdu zrušil. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že podľa § 146 ods. 3 o. s. p. v znení novely určí súd – ak trovy konania vzájomne zruší – čiastku trov, ktorú má odporca oslobodeného účastníka zaplatiť štátu. Výzva podľa § 7 ods. 1 zák. č. 173/1950 Zb. má miesto vtedy, ak povinnosť účastníka zaplatiť súdny poplatok je zrejmá zo zákona (§ 4 ods. 1 zák. č. 173/1950 Zb.). V súdenom prípade však nie je odporca zo zákona povinný zaplatiť súdny poplatok a preto mal o poplatkovej povinnosti rozhodnúť súd podľa § 146 ods. 3 o. s. p.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona, podanú generálnym prokurátorom, že uznesením Krajského súdu v Žiline bol porušený zákon, uznesenie to zrušil a krajský súd upravil, aby vo veci ďalej konal a znova rozhodol.
Z odôvodnenia:
Treba prisvedčiť názoru krajského súdu, že súd má vydať výzvu podľa § 7 ods. 1 zák. č. 173/1950 Zb., ak je poplatková povinnosť účastníka konania neoslobodeného od poplatkov zrejmá zo zákona. Je však nesprávny názor krajského súdu, že v súdenej veci poplatková povinnosť odporcu nie je zrejmá zo zákona.
Rozvodové konanie podlieha pevnému poplatku (pol. 2a sadzobníka súdnych poplatkov pripojeného k nar min fin. č. 3/1951 Zb.). Výška poplatku je teda pevne určená. Podľa § 5 ods. 1 písm. c) zák. č. 173/1950 Zb. poplatok sa platí bez vyrubenia do 15 dní po vyhlásení súdneho rozhodnutia, ak je povinný poplatok zaplatiť odporca navrhovateľa. Kedy táto povinnosť vzniká, určuje § 4 ods. 3 cit. zák. Podľa tohto ustanovenia odporca je povinný zaplatiť súdny poplatok, ak je navrhovateľ oslobodený od súdnych