Input:

389/2006 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení) Garance

č. 389/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 24. července 2006,
kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky
(vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), se mění takto:
1. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Předávané údaje vycházejí z obsahu školní matriky a dokumentace školy nebo školského zařízení ke dni stanovenému v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce (dále jen „rozhodné datum“).“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
2. V § 4 odst. 3 se slova „kritickým dnem“ nahrazují slovy „rozhodným datem“ a slova „tímto dnem“ se nahrazují slovy „tímto datem“.
3. Příloha č. 1 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 364/2005 Sb.
Předávání individuálních údajů
  
ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB
PŘEDÁVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH ÚDAJŮ
  
Čl. 1
Termíny předávání údajů, rozhodné datum, forma předávání a použité technické prostředky
(1) Individuální údaje ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení se předávají elektronicky v zabezpečené podobě. Údaje jsou předávány příslušnému správnímu úřadu5:
a) do 30. dubna k rozhodnému datu 31. března téhož školního roku a
b) do 31. října k rozhodnému datu 30. září téhož školního roku.
(2) Připadne-li poslední den pro předání individuálních údajů podle odstavce 1 na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem pro předání individuálních údajů nejbližší příští pracovní den.
  
ČÁST DRUHÁ
PŘEDÁVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH ÚDAJŮ PRÁVNICKÝMI OSOBAMI VYKONÁVAJÍCÍMI ČINNOST ŠKOLY
  
Čl. 2
Předávání individuálních údajů ze školní matriky a dokumentace vyšší odborné školy
(1) Základní soubor údajů se předává o každém studentu vyšší odborné školy a obsahuje:
a) resortní identifikátor školy a rozhodné datum,
b) identifikační údaje studenta:
1. rodné číslo, rok a měsíc narození, pohlaví,
2. údaje o státním občanství,
3. údaje o místě trvalého pobytu,
c) údaje o předchozím vzdělávání studenta:
1. předchozí působiště nově přijatého studenta, například střední škola, vyšší odborná škola, zahraniční škola,
2. resortní identifikátor školy, v níž student získal střední vzdělání s maturitní zkouškou, obor vzdělání, rok vykonání maturitní zkoušky,
3. nejvyšší stupeň vzdělání, kterého student dosáhl před přijetím ke vzdělávání ve vyšší odborné škole,
d) údaje o zahájení vzdělávání v příslušné vyšší odborné škole zahrnující datum a kód zahájení vzdělávání v příslušném oboru vzdělání a formě vzdělávání,