388/2011 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění účinném k 1.1.2018

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 388/2011 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 29. listopadu 2011
o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
356/2012 Sb.
(k 1.12.2012)
mění přílohu č. 1
409/2012 Sb.
(k 1.12.2012)
mění v části I přílohy č. 1 bod 5
333/2013 Sb.
(k 1.11.2013)
vkládá § 2a a přílohu č. 3
388/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
vkládá § 2b a přílohu č. 4; mění přílohu č. 1
116/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
vkládá § 2c a přílohu č. 5
337/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 2a odst. 3 písm. c), § 2c odst. 2 písm. c) a přílohy č. 3 a 5
408/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění přílohu č. 1
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 37 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, (dále jen „zákon“):
§ 1
Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžce sluchově postiženým osobám, těžce zrakově postiženým osobám a osobám s těžkou nebo hlubokou mentální retardací, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 2
Dovednosti vodicího psa, které musí splňovat, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2a
(1) Dočasný průkaz osoby se zdravotním postižením (dále jen „dočasný průkaz“) je vydáván jako papírová karta o rozměrech 54 x 86 mm, která je zatavena do průhledné laminační folie.
(2) Na přední straně dočasného průkazu jsou uvedeny tyto údaje:
a) označení druhu dočasného průkazu (TP, ZTP nebo ZTP/P), popřípadě doplněné o symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé,
b) jméno, popřípadě jména a příjmení držitele dočasného průkazu,
c) doba platnosti dočasného průkazu,
d) fotografie držitele dočasného průkazu o rozměrech 23 x 30 mm.
(3) Na zadní straně dočasného průkazu jsou uvedeny tyto údaje:
a) označení krajské pobočky Úřadu práce, která dočasný průkaz vydala,
b) datum vydání dočasného průkazu ve formátu den, měsíc, rok,
c) datum narození držitele dočasného průkazu,
d) podpis držitele dočasného průkazu,
e) číslo dočasného průkazu,
f) otisk úředního razítka a podpis oprávněné úřední osoby.
(4) Vzor dočasného průkazu a symboly označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2b
Zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením, jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.
§ 2c
(1) Průkaz osoby se zdravotním postižením (dále jen „průkaz“) je vydáván jako polykarbonátová karta o rozměrech 54 x 86 mm.
(2) Na přední straně průkazu jsou uvedeny tyto údaje:
a) označení druhu průkazu (TP, ZTP nebo ZTP/P), popřípadě doplněné o symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé,
b) jméno, popřípadě jména a příjmení držitele průkazu,
c) datum narození držitele průkazu,
d) doba platnosti průkazu,
e) fotografie držitele průkazu,
f) číslo průkazu.
(3) Na zadní straně průkazu jsou uvedeny tyto údaje:
a) označení krajské pobočky Úřadu práce, která průkaz vydala,
b) datum vydání průkazu ve formátu den, měsíc, rok,
c) podpis držitele průkazu; jestliže podpis nebyl podle § 34a odst. 1 písm. d) zákona vyžádán, je místo podpisu uvedeno „Podpis nebyl vyžádán.“.
(4) Fotografie předložená pro vydání průkazu musí odpovídat požadavkům na technické provedení fotografie pro vydání občanského průkazu1) .
(5) Vzor průkazu a symboly označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo
 
 Nahoru