387/2012 Sb., Vyhláška o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 387/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 13. listopadu 2012
o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb.:
§ 1
Žádosti
(1) Žádost o udělení autorizace podává žadatel Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“), a to pro každou výrobnu elektřiny samostatně. Vzor žádosti o udělení autorizace je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Změny údajů nebo jiné závažné skutečnosti vztahující se k udělené autorizaci oznamuje držitel autorizace ministerstvu. Vzor oznámení je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(3) Žádost o zrušení autorizace podává držitel autorizace ministerstvu. Vzor žádosti o zrušení autorizace je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Posuzování žádostí
Při posuzování žádostí o udělení autorizace ministerstvo ověřuje
a) soulad předpokládané výrobny elektřiny se státní energetickou koncepcí, zejména s ohledem na požadovanou skladbu výroben elektřiny podle velikosti instalovaného výkonu výrobny elektřiny, druh výrobny elektřiny a napěťovou úroveň připojení výrobny elektřiny,
b) použité primární zdroje energie, s ohledem na státní energetickou koncepci, požadovanou skladbu výroben elektřiny podle jednotlivých zdrojů primární energie, podíl roční výroby elektřiny z domácích primárních zdrojů energie,
c) soulad předpokládané výrobny elektřiny s Národním akčním plánem České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů, s ohledem na podíl dosažené a předpokládané výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie, celkový předpokládaný instalovaný výkon výroben elektřiny a celkovou předpokládanou výrobu elektřiny z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů,
d) soulad předpokládané výrobny elektřiny s plánem rozvoje elektroenergetických a plynárenských sítí, s ohledem na přenosové schopnosti elektrizační a plynárenské soustavy, časový soulad
 
 Nahoru