Input:

384/2011 Sb., Vyhláška o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin, ve znění účinném k 1.7.2012 Archiv

č. 384/2011 Sb.
[zrušeno č. 6/2020 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 29. listopadu 2011
o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
207/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
ruší část druhou
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2011 Sb., (dále jen „zákon“):
ČÁST PRVNÍ
VYHLÁŠKA O TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH A O OZNAČOVÁNÍ DŘEVĚNÉHO OBALOVÉHO MATERIÁLU
§ 1
Předmět
Tato vyhláška upravuje
a) náležitosti a vzor značky pro označování dřevěného obalového materiálu (dále jen „značka“),
b) způsob označování dřeva nebo dřevěného obalového materiálu,
c) technické a technologické požadavky na technické zařízení a náležitosti technologického postupu,
d) technologické požadavky na označování dřevěného obalového materiálu a náležitosti technologického postupu.
§ 2
Náležitosti a vzor značky
[K § 69a odst. 5 písm. a) zákona]
(1) Vzor značky je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Pozice symbolů musí odpovídat vzorům uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce. Provedení značky musí být takové, aby byla viditelná a čitelná bez použití vizuálních pomůcek.
(3) Značka nesmí obsahovat uvnitř ohraničeného prostoru žádné jiné informace.
§ 3
Způsob označování, technologické požadavky pro označování dřevěného obalového materiálu a náležitosti technologického postupu
[K § 69a odst. 5 písm. a) a c) zákona]
(1) Označení dřevěného obalového materiálu musí být čitelné, trvalé, nepřenosné a být umístěno na viditelném místě, nejméně na dvou protilehlých stranách obalu. Nesmí být napsáno ručně ani provedeno červenou nebo oranžovou barvou.
(2) Způsoby označování dřevěného obalového materiálu jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Technologické požadavky pro označování dřevěného obalového materiálu a náležitosti technologického postupu obsahuje příloha č. 2 k této vyhlášce.
§ 4
Technické a technologické požadavky na technické zařízení a náležitosti technologického postupu
[K 69a odst. 5 písm. b) zákona]
(1) Technické zařízení musí být konstrukčně i funkčně způsobilé k provedení ošetření.
(2) Technické zařízení musí být schopno dosáhnout stanovené hodnoty teploty, uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(3) Technické zařízení musí být vybaveno záznamovým zařízením pro získávání, ukládání a uchovávání dat, která prokazují splnění minimálních požadavků a která prokazují splnění požadavků na dosažení minimální teploty a doby stanovených pro ošetření technickými požadavky uvedenými v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(4) Technologický postup pro ošetřování dřevěného obalového materiálu musí obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(5) Technické a technologické požadavky na technické zařízení pro ošetřování dřevěného obalového materiálu jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(6) Pro výrobu ošetřeného dřevěného obalového materiálu je možné použít pouze dřevo, na kterém se nenachází žádná kůra, s