383/2005 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o peventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění účinném k 1.1.2014

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 383/2005 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. srpna 2005,
kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část třetí
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
Čl. I
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 563/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 větě první se za slovo „péči“ vkládají slova „ , kterými jsou střediska výchovné péče (dále jen „středisko“),“.
2. V § 2 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 15 se označují jako odstavce 2 až 14.
3. V § 2 odst. 3 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.
4. V § 2 odst. 6 se za slovem „zaopatření“ odkaz na poznámku pod čarou č. 4 zrušuje a za slovo „let“ se vkládají slova „(dále jen „nezaopatřená osoba“)“.
5. V § 2 odst. 7 úvodní části ustanovení se text „3, 4, 5 a 7“ nahrazuje textem „2, 3, 4 a nezaopatřeným osobám“.
6. V § 2 odst. 7 písm. d) se slova „osobami odpovědnými za výchovu“ nahrazují slovy „zákonnými zástupci dítěte“.
7. V § 2 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:
„(8) V době, kdy je pobyt v zařízení přerušen podle § 23 odst. 1 písm. a) nebo je dítě s uloženou ochrannou výchovou podmíněně umístěno mimo zařízení, poskytují dítěti plné přímé zaopatření osoby, u nichž dítě pobývá.“.

Dosavadní odstavce 8 až 14 se označují jako odstavce 9 až 15.
8. V § 2 odst. 9 se text „3, 4, 5 a 7“ nahrazuje textem „2, 3, 4 a nezaopatřeným osobám“ a slova „podle rozhodnutí ředitele“ se zrušují.
9. V § 4 odst. 2 písm. a) se číslo „6“ nahrazuje číslem „8“.
10. V § 4 odst. 3 se za slovo „lze“ vkládají slova „v jedné budově či ve více budovách v jednom areálu“.
11. V § 4 odst. 5 se ve větě první a druhé za slovo „lze“ vkládají slova „v jedné budově či ve více budovách v jednom areálu“.
12. V § 4 odst. 6 se za slovo „ředitele“ vkládají slova „nebo zřizovatele“.
13. V § 5 odst. 1 se text „3, 4, a 5“ nahrazuje textem „2, 3 a 4“.
14. V § 5 odst. 2 písm. d) se za slovo „ochraně“ vkládá slovo „dětí“.
15. V § 5 odst. 2 písm. e) se za slovo „ochrany“ vkládá slovo „dětí“.
16. V § 5 odst. 4 se za slovo „ochrany“ vkládá slovo „dětí“.
17. V § 5 odst. 5 větě první se za slovo „ochrany“ vkládá slovo „dětí“ a na konci odstavce 5 se doplňuje věta „Není-li možno ze závažných důvodů při přijetí dítěte na základě předběžného opatření předložit některé z výše uvedených dokladů, s výjimkou rozhodnutí o předběžném opatření a písemného vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte, zajistí orgán sociálně-právní ochrany dětí jejich předložení bez zbytečného odkladu dodatečně.“.
18. V § 5 odst. 7 se ve větě druhé a třetí za slovo „ochrany“ vkládá slovo „dětí“.
19. V § 5 odst. 9 se slova „osob odpovědných za výchovu“ nahrazují slovy „zákonných zástupců dítěte“ a za
 
 Nahoru