Input:

383/2003 Sb., Vyhláška o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí Archiv

č. 383/2003 Sb., Vyhláška o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí
VYHLÁŠKA
ze dne 3. listopadu 2003
o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 37 odst. 5, § 38a odst. 2 a § 38b odst. 2 zákona:
Úvodní ustanovení
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tato vyhláška upravuje v souladu s právem Evropských společenství1)
a)  veterinární podmínky dovozu čerstvého masa, mletého masa, masných polotovarů, masných výrobků, čerstvého drůbežího masa, králičího masa, masa zvěře ve farmovém chovu, masa volně žijící zvěře (dále jen „zvěřina”), mléka a mléčných výrobků, určených pro lidskou spotřebu ze zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie (dále jen „třetí země”),
b)  lhůtu, v níž lze požádat o vydání veterinárního osvědčení, a na základě čeho toto osvědčení vydává, náležitosti tohoto osvědčení a dobu jeho platnosti.
(2)  Tato vyhláška se nevztahuje na
a)  maso a masné výrobky jiné než uvedené pod písmenem d), které jsou součástí osobních zavazadel cestujících a které jsou určené pro jejich osobní spotřebu, pokud jejich přepravované množství není větší než 1 kg na osobu a pokud pocházejí z třetí země nebo z části třetí země, která je uvedena na seznamu, sestaveném a zveřejněném Komisí Evropského společenství (dále jen „seznam”), a ze které lze dovážet maso a masné výrobky na území členských států (dále jen „území Společenství”),
b)  maso a masné výrobky jiné než uvedené pod písmenem d), které jsou posílány v malých balících soukromým osobám za předpokladu, že takové maso a masné výrobky nejsou dováženy k obchodním účelům, že jejich množství není větší než 1 kg a že pocházejí z třetí země nebo z její části, která je uvedena na seznamu a ze které lze dovážet maso a masné výrobky na území Společenství,
c)  maso a masné výrobky určené ke stravování personálu a cestujících na palubě dopravních prostředků zajišťujících mezinárodní přepravu. Pokud jsou maso a masné výrobky nebo kuchyňské odpady z nich vyloženy, musí být neškodně odstraněny. To však není nutné, jestliže jsou přeloženy přímo nebo po přechodném umístění pod celním dohledem z jednoho dopravního prostředku do jiného,
d)  masné výrobky v množství do 1 kg, které byly tepelně ošetřeny v hermeticky uzavřených obalech na hodnotu F0 = 3 nebo více a které jsou
1.  součástí osobních zavazadel cestujících a jsou určeny pro jejich osobní spotřebu,
2.  posílány v malých balících soukromým osobám za předpokladu, že nejsou dováženy k obchodním účelům,
e)  malé množství drobné volně žijící lovné zvěře nebo jediné tělo velké volně žijící lovné zvěře, pokud lze podle okolností vyloučit, že maso této zvěře není určeno k obchodování mezi členskými státy (dále jen „obchodování”) nebo k obchodnímu využití, a pokud tato zvěř nepochází z třetí země nebo z části třetí země, s níž je zakázáno obchodování se zvěřinou se zřetelem na výsledky sledování prováděného za