382/2016 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 382/2016 Sb.
[zrušeno č. 370/2017 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 16. listopadu 2016,
kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb.,
o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění pozdějších předpisů
Česká národní banka stanoví podle § 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 258/2016 Sb., k provedení § 9 odst. 3, § 37 odst. 4, § 47 odst. 3 a § 54 odst. 4 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1. V § 3 odst. 5 a v § 6 odst. 5 písmeno c) zní:
„c) doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem každé osoby podle písmene a) a každé osoby podle písmene b),“.
2. V § 5 odst. 1 a § 11 odst. 1 se text „2 až 4“ nahrazuje textem „2 až 5“.
3. V § 5 se doplňují odstavce 5 a 6, které včetně poznámky pod čarou č. 23 znějí:
„(5) Pokud žadatel hodlá v souvislosti s výkonem činnosti podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona poskytovat spotřebitelský úvěr podle zákona o spotřebitelském úvěru, přikládá rovněž doklady o výši počátečního kapitálu23a doklady o jeho původu.
(6) Pokud poskytovatel platebních služeb malého rozsahu žádá podle § 42 zákona o rozšíření rozsahu platebních služeb, podává žádost na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce. Součástí žádosti jsou přílohy podle odstavce 4, u nichž v souvislosti s rozšířením rozsahu platebních služeb dochází ke změně. Pokud je předmětem žádosti rozšíření registrace o poskytování spotřebitelského úvěru podle zákona o spotřebitelském úvěru, přikládá rovněž doklady podle odstavce 5.


23§ 3 odst. 1 písm. k) zákona
 
 Nahoru