Input:

382/2003 Sb., Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění účinném k 29.12.2014 Archiv

č. 382/2003 Sb., Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění účinném k 29.12.2014
VYHLÁŠKA
ze dne 3. listopadu 2003
o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
260/2005 Sb.
(k 27.6.2005)
mění 14 novelizačních bodů, včetně přílohy č. 1, kde ruší slovo „klusavka”
156/2006 Sb.
(k 1.5.2006)
mění, celkem 18 novelizačních bodů
416/2012 Sb.
(k 1.12.2012)
mění, celkem 53 novelizačních bodů
286/2014 Sb.
(k 29.12.2014)
mění § 53 a § 73 odst. 3
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 8 odst. 5, § 10 odst. 3 písm. e), § 28 odst. 5, § 31 odst. 3 písm. a) a § 34 odst. 5:
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1a) a upravuje veterinární podmínky
a)  obchodování se zvířaty mezi Českou republikou a členskými státy Evropské unie (dále jen „členské státy”),
b)  dovozu a tranzitu zvířat ze zemí, které nejsou členskými státy (dále jen „třetí země”).
(2)  Tato vyhláška se nevztahuje na ryby, korýše a měkkýše, na zárodečné produkty, na drůbež určenou na výstavy, přehlídky nebo soutěže, a nejsou jí dotčeny právní předpisy, které upravují veterinární požadavky na zdraví zvířat, jeho ochranu a ochranu zvířat proti týrání, na označování a evidenci zvířat a na jejich přepravu, na zdravotní nezávadnost produktů živočišného původu.
(3)  Organizaci a způsob provádění veterinárních kontrol zvířat, která jsou předmětem obchodování nebo dovozu z třetích zemí, jakož i opatření vyplývající z výsledků těchto kontrol upravují zvláštní právní předpisy.2)
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  obchodováním - obchodování se zbožím, které má původ ve členských státech, jakož i se zbožím pocházejícím ze třetích zemí, které je v členských státech ve volném oběhu,
b)  skotem - zvířata druhu skot (Bos) včetně druhů Bison bison a Bubalus bubalis,
c)  prasaty - zvířata rodu Sus chovaná nebo držená v hospodářství,
d)  jatečným skotem a prasaty - skot a prasata určená k přijetí na jatkách nebo do shromažďovacího střediska, z něhož mohou být přemístěna pouze k poražení,
e)  plemenným a užitkovým skotem a prasaty - skot a prasata jiná než jatečná, určená k reprodukci, získávání produktů živočišného původu nebo k práci, přehlídkám a výstavám, s výjimkou zvířat, která se podílejí na kulturních a sportovních akcích,
f)  jatečnými ovcemi nebo kozami - ovce nebo kozy určené buď přímo, nebo prostřednictvím schváleného shromažďovacího střediska na jatky,
g)  plemennými ovcemi nebo kozami - ovce a kozy jiné než uvedené v písmenech f) a h), určené k přepravě na místo určení, a to buď přímo nebo prostřednictvím schváleného shromažďovacího střediska, a to k dalšímu chovu a produkci,
h)  výkrmovými ovcemi nebo kozami - ovce a kozy jiné než uvedené v písmenech f) a g), určené k přepravě na místo určení, a to buď přímo nebo prostřednictvím schváleného shromažďovacího střediska, a to k vykrmení a následnému poražení,
i)  hospodářstvím původu ovcí a koz - každé hospodářství, v němž jsou ovce a kozy v souladu s požadavky této vyhlášky nepřetržitě přítomny a v němž jsou vedeny a