Input:

380/2003 Sb., Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění účinném k 1.5.2015 Archiv

č. 380/2003 Sb., Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění účinném k 1.5.2015
VYHLÁŠKA
ze dne 3. listopadu 2003
o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
155/2006 Sb.
(k 1.5.2006)
mění 57 novelizačních bodů
447/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 4 odst. 3, § 7 odst. 3, § 10 odst. 3, § 12 písm. a) a c), § 13 odst. 3, § 14 odst. 1 písm. c) a v příloze č. 9 část C
125/2013 Sb.
(k 1.6.2013)
mění, celkem 35 novelizačních bodů
64/2015 Sb.
(k 1.5.2015)
mění § 15 odst. 1 písm. b) a přílohu č. 9
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 28 odst. 5, § 31 odst. 3 písm. a) a § 34 odst. 5 zákona:
Úvodní ustanovení
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a)  veterinární požadavky na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi (dále jen „zárodečné produkty”) skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých s členskými státy Evropské unie (dále jen „členský stát”),
b)  veterinární podmínky dovozu zárodečných produktů ze zemí, které nejsou členskými státy (dále jen „třetí země”),
c)  podmínky vydávání veterinárního osvědčení, jež provází zárodečné produkty.
(2)  Tato vyhláška se nevztahuje na
a)  organizování umělé inseminace jako celku, zejména na rozdělování spermatu,
b)  embrya získaná přenosem jader,
c)  sperma skotu odebrané a ošetřené v členském státě před 1. lednem 1990.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  skotem - zvířata druhu skot (Bos) včetně druhů bizon (Bison bison) a buvol (Bubalus bubalis) chovaná nebo držená jako hospodářská zvířata,
b)  prasaty - zvířata rodu Sus chovaná nebo držená jako hospodářská zvířata,
c)  koňovitými - zvířata druhů kůň a osel a jejich kříženci a zvířata druhu zebra,
d)  spermatem skotu - ejakulát skotu, upravený nebo zředěný,
e)  spermatem prasat - ejakulát prasete, v nezměněném stavu, upravený nebo zředěný,
f)  embryem skotu - počáteční vývojové stadium skotu, které může být přeneseno do plemenice (příjemkyně),
g)  inseminační stanicí - schválený a kontrolovaný podnik nebo jiné zařízení na území členského státu nebo třetí země, ve kterém je produkováno sperma skotu určené k umělé inseminaci,
h)  střediskem pro odběr spermatu - schválený a kontrolovaný podnik nebo jiné zařízení na území členského státu nebo třetí země, ve kterém je produkováno sperma dalších druhů hospodářských zvířat,
i)  bankou spermatu - schválený a kontrolovaný podnik nebo jiné zařízení na území členského státu nebo třetí země, ve kterém je skladováno sperma skotu k umělé inseminaci,
j)  odběrem - množství spermatu odebrané jednorázově od jednoho zvířete,
k)  týmem pro odběr embryí - schválená skupina techniků pod dozorem veterinárního lékaře, která je na základě splnění požadavků stanovených touto vyhláškou kompetentní k provádění odběru, zpracování a skladování embryí,
l)  týmem pro produkci embryí - tým pro odběr embryí schválený na základě splnění požadavků stanovených touto vyhláškou rovněž pro oplozování in vitro pod dozorem veterinárního lékaře,
m)