38/2008 Sb., Zákon o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, ve znění účinném k 1.7.2017

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 38/2008 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. ledna 2008
o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 12 odst. 6
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 9, § 10, § 11 a § 12
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
O VÝVOZU A DOVOZU ZBOŽÍ, KTERÉ BY MOHLO BÝT POUŽITO PRO VÝKON TRESTU SMRTI, MUČENÍ NEBO JINÉ KRUTÉ, NELIDSKÉ ČI PONIŽUJÍCÍ ZACHÁZENÍ NEBO TRESTÁNÍ, A O POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÉ POMOCI S TÍMTO ZBOŽÍM SOUVISEJÍCÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) (dále jen „nařízení Rady“)
a) práva a povinnosti osob při vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a které je vymezeno nařízením Rady (dále jen „zboží“), a při poskytování technické pomoci vymezené v nařízení Rady (dále jen „technická pomoc“),
b) výkon státní správy související s povolováním a kontrolou vývozu a dovozu zboží a poskytováním technické pomoci.
§ 2
Působnost
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“)
a) rozhoduje o vydání povolení k vývozu nebo dovozu zboží nebo o vydání povolení k poskytnutí technické pomoci,
b) spolupracuje s příslušnými orgány Evropských společenství a členských států Evropské unie.
§ 3
Žádost o povolení
Žádost o vydání povolení k vývozu nebo dovozu zboží a žádost o vydání povolení k poskytnutí technické pomoci se podává na formuláři, který je uveden v příloze k tomuto zákonu; ministerstvo formulář zpřístupní také způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§ 4
Rozhodnutí o žádosti
(1) Na základě žádosti podle § 3 rozhodne ministerstvo v souladu s nařízením Rady.
(2) V případě vývozu zboží uvedeného v příloze III nařízení Rady ministerstvo rozhodne také v souladu se závazným stanoviskem Ministerstva zahraničních věcí.
§ 5
(1) Ministerstvo povolení k vývozu zboží nebo k poskytnutí technické pomoci do třetí země zruší, jestliže
a) bylo vydáno na základě nesprávných nebo neúplných údajů,
b) nebyly dodrženy podmínky uvedené v povolení, nebo
c) stát konečného určení zboží nebo technické pomoci přestal poskytovat dostatečnou záruku, že zboží nebude použito k výkonu trestu smrti, mučení nebo jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, včetně soudem nařízených tělesných trestů, vykonávaných donucovacím orgánem, nebo jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobou.
(2) Ministerstvo může povolení k vývozu zboží nebo k poskytnutí technické pomoci do třetí země změnit nebo zrušit, jestliže dojde ke změně okolností, za kterých bylo uděleno.
(3) Ministerstvo platnost povolení k vývozu zboží nebo k poskytnutí technické pomoci pozastaví na dobu nezbytně nutnou k prošetření, zda nejsou dány podmínky pro jeho změnu nebo zrušení.
(4) Povolení zanikne
a) uskutečněním vývozu nebo dovozu celkového množství zboží uvedeného v povolení,
b) poskytnutím technické pomoci v rozsahu uvedeném v povolení,
c) uplynutím doby jeho platnosti.
(5) Podání rozkladu proti rozhodnutí podle odstavců 1 až 3 nemá odkladný účinek.
§ 6
Povinnosti vývozce a
 
 Nahoru