38/1994 Sb., Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., (trestní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 29.7.2016

38/1994 Sb., Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 38/1994 Sb.
ZÁKON
ze dne 15. února 1994,
o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
310/2002 Sb.
(k 12.7.2002)
mění v § 7 odst. 1 písm. b) bod 5, ruší bod 6 a § 8, mění § 9 odst. 2 písm. c)
357/2004 Sb.
(k 9.6.2004)
mění 9 novelizačních bodů
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění § 7, vkládá § 8, v § 9 odst. 1 písm. b) vkládá slova, v § 9 odst. 2 mění písmeno c), nová přechodná ustanovení
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 11 odst. 2 a § 13 odst. 1 písm. b)
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
ruší slova v § 9 odst. 2 písm. c)
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší část šestou
220/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
mění; nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 9 odst. 1 písm. c) zákona
248/2011 Sb.
(k 1.9.2011)
mění § 12a; v § 13 odst. 1 ruší písm. e) a v § 14 ruší odst. 4
248/2011 Sb.
(k 30.6.2012)
mění, celkem 59 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 2 odst. 1 písm. a) a b)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
Rozsah působnosti zákona a vymezení základních pojmů
§ 1
(1) Tento zákon upravuje podmínky provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem (dále jen „obchod s vojenským materiálem“) a působnost orgánů státní správy v této oblasti.
(2) Výkon státní správy v oblasti obchodu s vojenským materiálem musí být v souladu s mezinárodními závazky České republiky a jejími zahraničně politickými, obchodními a bezpečnostními zájmy.
§ 2
(1) Obchodem s vojenským materiálem se pro účely
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru