Input:

č. 38/1964 Sb. rozh., Garance

č. 38/1964 Sb. rozh.
Podle § 26 odst. 1 vyhl. č. 7/1962 Sb. lze přiznat i bolestné z důvodu rehabilitace, jde-li o odstraňování následků pracovního úrazu.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 30. ledna 1963, 2 Cz 7/63).
Žalobce utrpěl dne 13. ledna 1961 jako člen žalovaného JZD při řezání dříví pro vepřín na cirkulárce úraz na levé ruce. Z tohoto důvodu domáhal se přiznání nároku na náhradu škody.
Okresní soud v Opavě uznal žalované JZD povinným platit žalobci částku 8341,70 Kčs s přísl. a dále platit žalobci na ucházejícím výdělku měsíčně odměnu z 53 pracovních jednotek odpovídající odměně za pracovní jednotku ostatních členů družstva po odpočtu částečného invalidního důchodu ve výši 174 Kčs.
Krajský soud v Ostravě přiznal účinnost částečnému zpětvzetí žaloby o částku 5000 Kčs, zaplacenou žalovaným dne 14. 7. 1962 a o budoucně ucházející výdělek od 1. ledna 1962 a rozsudek soudu prvního stupně v tomto rozsahu zrušil. Jinak změnil rozsudek tak, že žalované družstvo je povinno zaplatit žalobci do 15. dnů pod exekucí částku 2703,10 Kčs s přísl., v ostatním žalobu zamítl. Toto své rozhodnutí odůvodnil mimo jiné, pokud jde o bolestné tím, že bylo hodnoceno znalcem v souladu s tabulkou č. 1 přílohy k vyhlášce č. 7/1962 Sb., pokud však znalec mimo vyčíslený počet bodů přiznává žalobci dalších 50 bodů za rehabilitaci, činí tak neprávem, neboť pro