Input:

č. 38/1964 Sb. rozh. tr., Garance

č. 38/1964 Sb. rozh. tr.
Jestliže soud z kteréhokoli stádia soudního řízení (po předběžném projednání obžaloby podle § 188 odst. 1 písm. f) tr. ř. nebo z hlavního líčení podle § 221 odst. 1), odst. 2 tr. ř. nebo z odvolacího řízení podle § 260 tr. ř. nebo při rozhodnutí o stížnosti pro porušení zákona podle § 270 tr. ř., anebo po povolení obnovy podle § 284 odst. 2 tr. ř.) vrátí věc prokurátorovi k došetření a prokurátor po došetření se znovu rozhodne obviněného před soudem stíhat, musí podat na obviněného novou žalobu, ve které musí přihlédnout k výsledku provedeného došetření, nestačí tudíž, aby prokurátor při opětovném předložení věci soudu prohlásil, že trvá na původní obžalobě.
Proto v těch případech, kdy po opětovném předložení věci soudu prokurátor nepodá novou obžalobu, nemůže soud provádět řízení podle hlavy dvanácté tr. ř. o předběžném projednání obžaloby na podkladě původní obžaloby (v takovémto případě předseda senátu vrátí spis prokurátorovi s upozorněním, že věc byla předložena soudu bez potřebné obžaloby).
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 6. května 1964 - 4 Tz 22/64)
Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 8. 4. 1964 sp. zn. 1 T 1/64 přijal podle § 188 odst. 1 písm. g) tr. ř. znovu obžalobu podanou krajským prokurátorem dne 18. prosince 1963.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona toto usnesení zrušil.
Z odůvodnění:
Podle obžaloby krajského prokurátora v Ústí nad Labem ze dne 18. prosince 1963 č. j. Kv 108/63-62, byl obžalovaný rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. ledna 1964 sp. zn. 1 T 6/63 uznán vinným trestnými činy pokusu vyzvědačství podle § 8 odst. 1, § 105 odst. 1 tr. zák. a pokusu podvracení republiky podle § 8 odst. 1, § 98 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák. a odsouzen za užití § 40 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu odnětí svobody na 4 roky.
K odvolání krajského prokurátora i obžalovaného byl tento rozsudek usnesením Nejvyššího soudu ze dne 20. února 1964, sp. zn. 4 To 2/64 zrušen v celém rozsahu s tím, že se věc vrací krajskému prokurátorovi v Ústí nad Labem k došetření. V souvislosti s tím bylo v usnesení uvedeno, že je třeba vyšetřování doplnit provedením zkoumání duševního stavu obžalovaného dvěma soudními znalci psychiatry a řádným znaleckým posudkem za účelem zjištění, zda okolnosti, které obžalovaný hodlal vyzradit, zakládají státní, nebo služební, nebo hospodářské tajemství, nebo zda jsou vůbec jako takové utajovány a dále objasnit, zda generálního tajemníka OSN a amerického novináře je možno pokládat za orgány cizí moci nebo alespoň za takový mezičlánek, který spojení s cizí mocí zprostředkovává.
Ze spisu lze zjistit, že krajský prokurátor pověřil došetřením věci v uvedených směrech KS MV v Ústí nad Labem. Aniž však krajský prokurátor vyjádřil k výsledkům došetření vlastní stanovisko, zaslal spis v této trestní věci krajskému soudu s přípisem ze dne