Input:

č. 38/1963 Sb. rozh., Garance

č. 38/1963 Sb. rozh.
Podľa § 27 zák. č. 41/1948 Zb. platí čo do práv dieťaťa narodeného mimo manželstva na výživu, výchovu a zaopatrenie, právny poriadok štátu, príslušníkom ktorého je dieťa v dobe narodenia.
Vyživovaciu povinnosť otca oproti maloletému dieťaťu posudzuje súd podľa právneho poriadku štátu, príslušníkom ktorého je dieťa v dobe narodenia.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 11. septembra 1962, 3 Cz 38/62.)
Podľa obsahu žaloby mal žalovaný v kritickej dobe styky s matkou mal. žalobcu, ktorá 20. decembra 1943 porodila mimo manželstva syna Františka.
Žalobný návrh znel na zistenie otcovstva a určenie vyživovacej povinnosti na 600 Kčs st. peňazí mesačne.
Okresný súd v Banskej Bystrici vyhovel žalobe a uložil žalovanému, aby na žalobcovu výživu platil 600 Kčs mesačne počnúc dňom 1. júla 1950 až do doby, kedy sa dieťa bude mocť samostatne živiť. Súd vzal za preukázané, že žalovaný mal s matkou mal. žalobcu styky medzi 300. a 180. dňom pred narodením dieťaťa a o rozsahu vyživovacej povinnosti rozhodol podľa § 39 zákona č. 265/1949 Zb. o rodinnom práve.
Proti tomuto rozsudku nebol riadny opravný prostriedok podaný.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom, že rozsudkom okresného súdu