Input:

R 38/1962; Družstva. Řízení před soudem. Zemědělská družstva Garance

č. 38/1962 Sb. rozh.
Do pravomoci soudů nenáleží přezkoumávat rozhodnutí orgánů družstva o vzniku a zániku členství, tj. člen JZD se nemůže u soudu domáhat vyslovení neplatnosti takového rozhodnutí, popř. určení, že tu je (resp. že tu není) zemědělsko družstevně právní poměr. Nejde tu o občanskou věc právní ve smyslu § 3 o. s. ř., a protože ani jiný zákon tyto věci do pravomoci obecných soudů neodkazuje, není pravomoc obecných soudů dána. Soud by si o této otázce mohl učinit úsudek, jen pokud by šlo o předběžnou otázku podle § 70 o. s. ř.
V těch případech, kdy pravomoc soudů není dána, může člen JZD (uchazeč o členství JZD) zásadně žádat pomoc MNV (srov. vl. usn. z 24. 1. 1962 č. 52, uveř. v částce 2 Sbírky směrnic pro národní výbory z r. 1962 a vl. nař. č. 11/1962 Sb.).
Při vzniku pracovního poměru zaměstnaneckého bývalého člena JZD musí být splněny hmotně právní podmínky, stanovené v platných právních předpisech (vyjádření MNV o tom, zda doporučuje, aby bývalý člen JZD vstoupil do nového pracovního poměru zaměstnaneckého, souhlas ONV podle § 13 odst. 1 dekretu č. 88/1945 Sb.)
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 23. března 1962, 13 Co 315/60)
Žalobce se domáhal žalobou podle § 406 o. s. ř. určení, že jeho členství k žalovanému JZD zaniklo.
Okresní soud v Šumperku žalobu odmítl podle § 57 odst. 1 písm. b) o. s. ř.
Krajský soud v Ostravě rozhodnutí soudu prvního soudu potvrdil.
Z odůvodnění:
Právní poměr členů JZD se řídí zemědělskodružstevně právními předpisy (zák. č. 49/1959 Sb., Vzorovými stanovami, pracovními řády a jednacími rády družstev); obecné předpisy platí jen tehdy, nestanoví-li předpisy práva zemědělskodružstevního jinak.
Družstevně právními předpisy je upravena také otázka vzniku a zániku právního poměru člena JZD (srov. čl. 9 - 15 Vzorových stanov).
Podle těchto ustanovení vyžaduje se pro vznik členství zvláštní forma, a to podání písemné přihlášky, návrh představenstva a její přijetí příslušným orgánem družstva, tj. členskou schůzí (čl. 9 Vzorových stanov). Také o zániku členství dohodou nebo vyloučení rozhodující družstevní orgány (čl. 15 a 27 Vzorových stanov).
Do pravomoci soudů nenáleží přezkoumávat rozhodnutí orgánu družstva o vzniku a zániku členství, tj. člen JZD se nemůže u soudu domáhat vyslovení neplatnosti takového rozhodnutí, popř. určení že je tu (popř. že tu není) družstevně právní poměr. Nejde tu o občanskou věc právní ve smyslu § 3 o. s. ř., a protože ani jiný zákon tyto věci do pravomoci obecných soudů neodkazuje, není pravomoc obecných soudů dána. Soud by si o této otázce mohl učinit úsudek, jen pokud by šlo o předběžnou otázku podle § 70 o. s. ř. Tak by tomu bylo např. v případě, že by člen družstva žaloval o zaplacení odměny za práci nebo odškodnění za pracovní úraz; rozhodování o těchto nárocích patří ovšem do pravomoci soudů.
Návrh na zahájení soudního řízení, jehož předmětem by byla existence či neexistence členství v JZD, musí soud odmítnout, a kdyby již jednal v této věci, musel by dosavadní řízení a rozhodnutí snad již vynesené zrušit (§ 57 o. s. ř.). K těmto závadám musí soud přihlížet z úřední povinnosti v každém období řízení (§ 57 odst. 1 o. s. ř.) a neplatí