Input:

č. 38/1961 Sb. rozh. tr., Garance

č. 38/1961 Sb. rozh. tr.
Z povinnosti odvolacieho súdu rozhodnúť o všetkých odvolaniach oprávnených osôb plynie, že odvolací súd musí o všetkých včas podaných odvolaniach oprávnených osôb rozhodnúť súčasne v tom istom odvolacom pojednávaní a jediným rozhodnutím a že teda nemôže odvolateľa odkázať na to, že rozhodnutie nižšieho súdu bolo v zmysle § 283 tr. por. preskúmané v celom rozsahu z podnetu odvolania iného odvolateľa podaného v tej istej trestnej veci (§ 268 ods. 2, § 269 tr. por.).
Pokiaľ páchateľ prijal z majetku v socialistickom vlastníctve sumu v dobrej viere, že mu po práve náleží, keď ale diel z tejto sumy ponechal poukazujúcej osobe za vybavenie jej domnelého nároku verejnoprávnej povahy, nejde o rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 245 tr. zák., ale o trestný čin podplácania podľa § 182 ods. 1, ods. 2 tr. zák.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 2. mája 1961 - 6 Tz 32/60)
Ľudový súd v Bratislave okrem ďalších obžalovaných uznal tiež obžalovaného C. a obžalovanú M. vinnými trestným činom rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 6, § 245 ods. 1 písm. c), C. tiež podľa ods. 3 tr. zák., ktorého sa podľa rozsudku dopustili tým, že C. začiatkom r. 1956 požiadal dr. G. referenta ČSD, či by mu tento nevybavil náhradu škody z titulu úrazu u ČSD, s čím dr. G. súhlasil pod podmienkou, že mu C. odovzdá určitú peňažnú čiastku, nakoľko mu náhrada škody patrí od poisťovne a nie od ČSD. Po súhlase C. nechal tomuto na základe falošných dokladov poukázať celkom 89 511 Kčs, z čoho C. odovzdal dr. G. okolo 51 000,- Kčs, M. v r. 1956 na návrh J. súhlasila s tým, že jej bude poukázaná peňažná čiastka z titulu náhrady škody za zahynutie jej manžela pri železničnej nehode, ktorá jej nepatrí pod podmienkou, že polovicu tejto peňažnej čiastky odovzdá pracovníkovi ČSD Bratislava, ktorý jej túto peňažnú čiastku poukáže, a po tejto dohode prijala sumu 15 400,- Kčs, z čoho odovzdala J. peňažnú sumu 7000,- Kčs s tým, aby ju odovzdal podľa predchádzajúcej dohody.
Zato im boli uložené tresty, a to C. trest odňatia slobody na 8 (osem) rokov a M. trest odňatia slobody na 1 (jeden) rok bezpodmienečne.
Obidvom obžalovaným bola uložená tiež náhrada škody.
Krajský súd v Bratislave rozsudok ľudového súdu zrušil v celom rozsahu. Obžalovaného C. uznal vinným spolupáchateľstvom na trestnom čine rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa §§ 6, 245 ods. 1 písm. c), ods. 3 tr. zák., ktorého sa dopustil tým, že po predchádzajúcej dohode s pracovníkom ČSD dr. G. nechal si na základe falošných dokladov vyplatiť z titulu náhrady škody za úraz celkom 89 511,- Kčs, z čoho si ponechal sám asi 32 000,- Kčs a zbytok odovzdal dr. G. Zato mu bol uložený bezpodmienečný trest odňatia slobody na 8 (osem) rokov a bol zaviazaný k náhrade škody.
Odvolanie obžalovanej M. zamietol.
O odvolaní manželky obžalovaného C. krajský súd nerozhodol.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu zrušil rozsudok krajského súdu a na odvolanie M. zrušil podľa § 282 ods. 1 písm. b) tr. por. rozsudok ľudového súdu v Bratislave dotyčne obžalovanej M. v celom rozsahu a pre skutok spočívajúci v tom, že v r. 1956 na návrh J. súhlasila s