Input:

č. 38/1960 Sb. rozh., Garance

č. 38/1960 Sb. rozh.
Vzhledem k povaze pracovního poměru ve společnosti budující socialismus a změně základního společenského nazírání na práci, která se stává nejen právem stanovenou povinností každého práce schopného občana, ale i reálně zaručeným právem, má být důležitý důvod k předčasnému zrušení pracovního poměru byl udán již ve zrušovacím projevu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě ze dne 4. září 1959, 9 Co 319/59.)
Lidový soud v Opavě zamítl žalobu zaměstnance na určení trvání pracovního poměru a náhradu mzdy po tvrzeném právně neúčinném předčasném zrušení pracovního poměru. Své rozhodnutí odůvodnil soud tím, že neuvedení důležitého důvodu k předčasnému zrušení pracovního poměru již ve zrušovacím projevu nemá samo o sobě v zápětí právní neúčinnost předčasného zrušení.
Krajský soud v Ostravě rozsudek soudu první stolice potvrdil.
Odůvodnění:
Žalobce namítal, že předčasné zrušení pracovního poměru je právně neúčinné, a to z toho důvodu, že závodní výbor ROH neudělil předchozí souhlas s tímto zrušením a že důležitý důvod k předčasnému zrušení nebyl uveden již ve zrušovacím projevu zaměstnavatele.
Podle čl. 6 písm. d) usnesení IV. všeodborového sjezdu (zák. č. 37/1959 Sb.) je k právně účinnému propuštění zaměstnance potřebný předchozí souhlas závodního výboru ROH. Již ze slovního znění tohoto ustanovení plyne, že tento souhlas je potřebný i při předčasném zrušení, neboť termínem propuštění se rozumí zcela nepochybně rozvázání pracovního poměru z podnětu zaměstnavatele a může jím být výpověď nebo předčasné zrušení pracovního poměru (srov. Cz 135/55). Jinak ovšem ve znění cit. usnesení a z celého jeho smyslu plyne, že vedení závodu je povinno vyžádat si souhlas závodního výboru ROH s každým rozvázáním pracovního poměru zaměstnance jednostranným projevem vůle zaměstnavatele, ať jde o výpověď nebo předčasné zrušení pracovního poměru, a to předem než samo rozhodne.
V tom směru přejímá odvolací soud zjištění prvého soudu, že závodní výbor projednal otázku předčasného zrušení pracovního poměru žalobce dne 25. 7. 1958, tedy 2 dny před zrušovacím projevem zaměstnavatele a vyslovil s ním souhlas, neboť to vyplývá ze zápisu o této schůzi a z výpovědí členů závodního výboru. I když tu jsou jisté nejasnosti a neurčitosti, nevyvracejí a nevylučují konání schůze a jsou vysvětlitelné