Input:

č. 38/1958 Sb. rozh. tr., Garance

č. 38/1958 Sb. rozh. tr.
Jestliže se pachatel dopustil trestného činu jednak před tím, než byl vyhlášen odsuzující rozsudek o jiném jeho trestném činu, jednak po té, není vyloučeno, aby soud rozhodl jediným rozsudkem o trestných činech obou skupin a uložil jednak trest dodatkový (§ 22 odst. 2 tr. zák.) jednak trest samostatný (nikoli dodatkový).
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 22. října 1957, 11 To 512/57.)
Lidový soud trestní v Praze uznal obžalovaného vinným:
1. přestupkem proti ochraně práva na práci podle § 72 tr. zák. spr., protože obžalovaný nebyl v době od 1. 11. 1956 do 31. 12. 1956 v žádném zaměstnaneckém poměru a ačkoliv byl práce schopen, záměrně se jí vyhýbal,
2. trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 tr. zák. spáchaným tím, že obžalovaný dne 23. 1. 1957 odcizil ve vinárně účinkujícímu tam hudebníku noty v ceně 300 Kčs,
3. trestným činem opilství podle § 186 tr. zák., ježto obžalovaný dne 3 .3. 1957 v opilosti, kterou si přivodil požitím většího množství vína a rumu, způsobil úderem do obličeje ublížení na zdraví občanu, který obžalovaného na ulici napomínal, aby ne‘rušil noční klid, -
4. trestným činem příživnictví podle § 188a tr. zák., jehož se obžalovaný dopustil tím, že se po celou dobu i po 31. 12. 1956 do 30. 4. 1957 nadále vyhýbal práci, potloukal po hostincicn, vypůjčoval si od známých peníze a dával si od nich v hostincích a vinárnách platit útratu, že se tedy živil nekalým způsobem a vyhýbal se poctivé práci.
Za to lidový soud uložil obžalovanému podle § 186 tr. zák. a podle § 22 odst. 1, 2 tr. zák., a sice „se zřetelem k rozsudku lidového soudu trestního v Praze ze 16. 4. 1957“ úhrnný a dodatkový trest odnětí svobody na dva roky nepodmíněně a podle § 53 tr. zák. vedlejší trest zákazu pobytu v pražském kraji na 5 let. Kromě toho nařídil podle § 70 tr. zák. ochranné léčení protialkoholické.
Krajský soud k odvolání obžalovaného zrušil rozsudek lidového soudu ve výroku o trestu a uložil obžalovanému:
1. za přestupek proti ochraně práva na práci podle § 72 tr. zák. spr. a za trestné činy opilství podle § 186 tr. zák. a krádeže podle § 247 odst. 1 tr. zák. (spáchané vesměs před rozsudkem lidového soudu trestního v Praze z 16. 4. 1957) podle § 219 odst. 3 tr. zák. se zřetelem k § 22 odst. 2 tr. zák. dodatkový nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 6 měsíců, a sice dodatkem k trestu uloženému obžalovanému podle § 219 odst. 3 tr. zák. cit. rozsudkem z 16. 4. 1957,
2. za trestný čin příživnictví podle § 188a tr. zák. podle téhož ustanovení nepodmíněný trest odnětí svobody na 18 měsíců a zákaz pobytu v pražském kraji na 5 let.
Ohledně ochranného léčení ponechal rozsudek lidového soudu nedotčeným.
Pokud jde o výrok o trestu krajský soud uvedl
v odůvodnění:
Prvý soud pochybil, když za všechny trestné činy, jimiž uznal obžalovaného vinným, uložil jediný trest podle § 186 tr. zák. s použitím § 22 odst. 1, 2 tr. zák., ačkoliv trestným činem příživnictví pod e § 188a tr. zák. uznal obža‘ovaného vinným za dotu až do